Herziene begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 WVS-groep (WVS)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de ontwerp herziene begroting 2021 WVS-groep en de meerjarenraming 2022-2024;
  2. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 vast te stellen op € 2.414 per geplaatste Wsw-medewerker, beschut werker en overige participanten;
  3. De ontwerp herziene begroting 2021 met de een brief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.

WVS heeft een ontwerp herziene begroting 2021 opgesteld. In deze ontwerp herziene begroting brengt WVS een aantal wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. De ontwerp herziene begroting 2021 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2021. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2021 is de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan WVS voor het jaar 2021 € 296.909. Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 197.812. We verwerken dit in de begrotingswijziging van de 1ste bestuursrapportage 2021.