Samenwerkingsafspraken Provincie Noord Brabant – Regio West Brabant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Samenwerkingsagenda PNB – RWB; 
  2. In te stemmen met het uitnodigen van partners, waaronder de waterschappen, om de samenwerkingsafspraken mee te onderschrijven;
  3. Wethouders Brummans en Dingemans te mandateren om eventuele opmerkingen namens het college in te brengen tijdens de vergadering van de Commissie van Advies RWB op 2 december aanstaande. 

Provincie Noord Brabant en de Regio West Brabant zijn voornemens om een samenwerkingsagenda te ondertekenen op de Ontwikkeldag van 18 december aanstaande. Deze Samenwer-kingsagenda wordt door de regio vastgesteld tijdens een gezamenlijke vergadering van de Commissies van Advies op 2 december. De samenwerkingsagenda is gebaseerd op het reeds vastgestelde Actieprogramma RWB 2019-2023 en het nieuwe coalitie akkoord van GS. Doel van de samenwerkingsagenda is om gemeenschappelijke doelen uit beide agenda’s de komende 2,5 jaar sneller, beter en resultaat gerichter te realiseren. Hiermee wordt tevens de positionering van de regio richting de provincie versterkt. De agenda kent twee topprioriteiten: versterking innovatiekracht topsectoren en versterken agglomeratiekracht