Voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” (NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP20);In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” (NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP20);
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

In april 2019 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de realisatie van één extra woning in de tuin van een bestaande woning. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 1 december 2020 het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” vastgesteld en zal deze vanaf 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.