1 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 1 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 01 september 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2019

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 25 augustus 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2019

  Het college besluit:

  De subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 57.070, conform het reeds uitbetaalde voorschot.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. De uitvoeringsafspraken en doelstellingen zijn naar wens nagekomen. Daarom heeft het college besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2019 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op € 57.070,-.
  Het college heeft in de verleningsbeschikking besloten af te wijken en af te zien van de verplichting tot het aanleveren van een accountantsverklaring gezien de bedrijfsvoering van de Kinderboerderij. In plaats hiervan heeft het College gevraagd om verklaring van de kascommissie. Hieraan heeft de Kinderboerderij voldaan.

 4. Samenwerkingsconvenant en privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
  2. Beide documenten voor akkoord te ondertekenen

  Met dit besluit wordt ingestemd met het nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensdeling is het Zorg- en Veiligheidshuis verplicht om een samenwerkingsconvenant en een privacy protocol te hebben. Deze documenten zijn van belang om op een goede manier zorgvuldig gegevens uit te kunnen wisselen bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis mag alleen informatie uitgewisseld worden tussen partijen die het samenwerkingsconvenant en het privacy protocol ondertekend hebben. 

 5. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk”

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Hetontwerpbestemmingsplan “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk” zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30 naar NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP40.

  Het bestemmingsplan voor het Industrieterrein Moerdijk is in 2018 vastgesteld. Sinds deze vaststelling zijn door drie bedrijven verzoeken ingediend, die niet volledig in het nieuwe bestemmingsplan passen. Deze 1e herziening bevat een regeling om deze plannen mogelijk te maken. Daarnaast heeft rondom de vaststelling van het bestemmingsplan in 2018 een discussie plaatsgevonden met een aantal bedrijven, over de precieze uitwerking van de regels over externe veiligheid. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de regels op een aantal punten verduidelijking behoefden of dat het mogelijk was de regels, zonder het veiligheidsrisico te vergroten, op een aantal punten te versoepelen. De wijzigingen zoals besproken met deze bedrijven, worden in deze 1e herziening geformaliseerd. 

 6. Bezwaarschrift VPTZ West-Brabant en Tholen inzake het besluit om geen subsidie te verlenen.

  Het college besluit:

  1. Het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk te volgen en het bezwaar als ongegrond verklaren. Dit impliceert dat het collegebesluit van 16 december 2019 om geen subsidie te verlenen aan VPTZ West-Brabant en Tholen wordt gehandhaafd.
  2. VPTZ West-Brabant en Tholen met bijgaande brief te informeren over het advies van de commissie en uw besluit.

  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college om geen subsidie aan hen te verstrekken. De vaste commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk heeft het college op 27 juli jl. geadviseerd om dit bezwaar ongegrond te verklaren. Besloten is om dit advies over te nemen. Dit betekent dat het oorspronkelijke besluit om geen subsidie te verlenen blijft gehandhaafd.

 7. Convenant Gegevensuitwisseling KCV

  Het college besluit:

  1. Het convenant Gegevensuitwisseling KCV binnen de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) vast te stellen en te ondertekenen;
  2. RWB te laten weten dat er voor de implementatie van het convenant een DPIA (data protection impact assesment) moet worden uitgevoerd met de partijen die betrokken zijn bij de gegevensdeling.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat partijen duidelijke afspraken vastleggen over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de bewerking van persoons-gegevens. Als het om de persoonsgegevens van Wmo-gerechtigde deeltaxireizigers gaat is dat geen eenvoudige materie: gemeenten brengen persoonsgegevens in in een registratiesysteem dat van een derde partij is aangekocht door KCV. Bureau KCV bewerkt op haar beurt weer gegevens, die aan derden verstrekt worden t.b.v. berichtgeving. Na een zoektocht en op basis van jurisprudentie zijn gemeenten en regio overeengekomen dat hierbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent onder andere dat iedere partij verantwoordelijk is voor (de inbreng van) zijn eigen persoonsgegevens. De afspraken over de verhoudingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een convenant.

 8. Verantwoording wijkgerichte, preventieve inzet wijkzuster 2019

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster 2019, ingediend door Surplus;
  2. Op basis van deze verantwoording de jaarlijkse subsidie vast te stellen op het eerder verstrekte bedrag van € 85.000; en
  3. Surplus door middel van de bijgaande brief te informeren over dit besluit

  Sinds 2017 verstrekt de gemeente Moerdijk een subsidie ten behoeve van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster. In 2019 is een bijdrage van € 85.000 verstrekt, vanuit de visie dat de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon is voor bewoners van de gemeente Moerdijk en met name voor hulpvragers en mantelzorgers De wijkgerichte en preventieve inzet door de wijkzuster moet inwoners van de gemeente Moerdijk in staat stellen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf uit te voeren en/of inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te voorkomen.  
  Uit de verantwoording 2019 blijkt dat de acht wijkzusters van Surplus samen zo’n 20 uur per week bezig zijn met wijkgerichte en preventieve activiteiten in onze gemeente. Samen verzorgden zij zo ongeveer 20 (inloop) spreekuren per maand, zijn er zo ongeveer 630 preventieve contacten (vaak huisbezoeken) geweest, is de brede samenwerking in en deelname aan het lokale netwerk voortgezet, hebben de wijkzusters zich beziggehouden met het (mede) organiseren van gezondheidsmarkten en thema-avonden en werden er 2 á 3 gesprekken per week met mantelzorgers gevoerd. Ons college heeft vastgesteld dat de verstrekte jaarlijkse subsidie ten behoeve van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2019 is ingezet zoals vooraf is afgesproken.

 9. SOK Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 2020-2023;
  2. In te stemmen om hiervoor de resterende middelen uit de contractperiode STIKA 2016-2021 van € 75.000 in te zetten en voor deze periode geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen;
  3. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening de heer M.J.C. Braat, op grond van artikel 171 van de gemeentewet de volmacht te geven de samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 2020-2021 namens de gemeente Moerdijk digitaal aan te vragen en te ondertekenen.

  Al ruim 10 jaar worden bewoners en gebruikers van het buitengebied de mogelijkheid geboden om met behulp van het stimuleringskader Groen Blauwe diensten (STIKA) het buitengebied landschappelijke te versterken. De subsidies werden aangeboden voor aanleg, beheer en onderhoud, waardedaling van gronden en inkomstendaling. De middelen die we als gemeente beschikbaar stelden werden verdubbeld door de provincie. Helaas was het sinds half 2018 niet mogelijk voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die namens de provincie de administratieve afhandeling van de regeling verzorgt, om voor deze regeling nieuwe beschikkingen aan aanvragers af te geven als gevolg van de subsidieregels van de Europese Commissie (EC).
  Door de provincie is de subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA) vastgesteld die wel voldoet aan de subsidieregels van de Europese Commissie. We sluiten op basis van deze regeling een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord Brabant en Stichting het Noordbrabants Landschap voor de periode 2020-2023 waarmee opnieuw investeringen in het landschap gesubsidieerd kan worden. Daarbij benutten we voor deze periode de middelen die wel beschikbaar zijn gesteld in het STIKA, maar door de nieuwe Europese regels niet benut konden worden.

 10. Vaststelling subsidie Halt 2019

  Het college besluit:

  1. De subsidie aan Stichting Halt in 2019 vast te stellen op € 11.220,-.
  2. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

  Stichting Halt heeft in 2019 € 11.220,- subsidie ontvangen voor het uitvoeren van preventieve activiteiten ter voorkoming van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag van jongeren uit de gemeente Moerdijk. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen gaan bijvoorbeeld over online Veiligheid: social media en pesten.
  Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Ook in 2019 heeft Halt deze activiteiten uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2019 aan Halt is verstrekt vastgesteld.

 11. Verweerschrift beroep bestemmingsplan Dintelmond.

  Het college besluit:

  In te stemmen met het opstelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

  Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Dintelmond gewijzigd vast te stellen, is een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

 12. Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

  Het college besluit:

  1. Het lokale werkplan laaggeletterdheid 2020-2021 vast te stellen, overeenkomstig bijgevoegd concept.
  2. Kennis te nemen van het regionale plan Laaggeletterdheid 2020-2024 Dromen, Durven Doen!
  3. De gemeenteraad over de regionale en lokale aanpak laaggeletterdheid te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2019 (in november 2018) met het college afspraken gemaakt over het presenteren van een lokaal plan van aanpak. In 2019 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat er landelijk een intensivering van de aanpak bestrijding laaggeletterdheid was aangekondigd: de vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. Ook zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG hierover. Tel mee met Taal gaat over extra inzet op taal en basisvaardigheden als rekenen en kunnen werken met digitale apparaten. De arbeidsmarkt-regio’s spelen een belangrijke rol in de uitvoering van deze aanpak en moeten voor eind 2020 een regionaal plan maken. Dit regionale plan Dromen, Durven, Doen! is de regionale uitwerking van de landelijke aanpak Laaggeletterdheid Tel mee met Taal en verwoordt hoe de regio’s bijdragen aan de doelstellingen van het landelijke programma. Voor de uitvoering van deze plannen zijn per regio jaarlijks extra financiële middelen beschikbaar. Het regionale plan is in regionaal verband opgesteld en afgestemd en onlangs door de centrumgemeente Breda is vastgesteld.
  Het regionale plan Dromen, Durven, Doen! geeft de hoofdlijnen aan van de aanpak Laaggeletterdheid in onze regio. Deze sluiten aan bij de doelstellingen van het landelijke beleid Tel mee met Taal zoals het bereiken van meer mensen en nieuwe doelgroepen.
  Door toevoeging van lokale werkplannen voor elke gemeente zorgen we ervoor dat de lokale vertaalslag gemaakt wordt en dat lokale partners betrokken zijn en blijven.
  In het lokaal werkplan aanpak laaggeletterdheid 2020-2021 zijn de ambities en inzet voor de gemeente Moerdijk – samen met lokale en regionale partners - opgenomen.