Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Het college besluit:

  1. Het lokale werkplan laaggeletterdheid 2020-2021 vast te stellen, overeenkomstig bijgevoegd concept.
  2. Kennis te nemen van het regionale plan Laaggeletterdheid 2020-2024 Dromen, Durven Doen!
  3. De gemeenteraad over de regionale en lokale aanpak laaggeletterdheid te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2019 (in november 2018) met het college afspraken gemaakt over het presenteren van een lokaal plan van aanpak. In 2019 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat er landelijk een intensivering van de aanpak bestrijding laaggeletterdheid was aangekondigd: de vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. Ook zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG hierover. Tel mee met Taal gaat over extra inzet op taal en basisvaardigheden als rekenen en kunnen werken met digitale apparaten. De arbeidsmarkt-regio’s spelen een belangrijke rol in de uitvoering van deze aanpak en moeten voor eind 2020 een regionaal plan maken. Dit regionale plan Dromen, Durven, Doen! is de regionale uitwerking van de landelijke aanpak Laaggeletterdheid Tel mee met Taal en verwoordt hoe de regio’s bijdragen aan de doelstellingen van het landelijke programma. Voor de uitvoering van deze plannen zijn per regio jaarlijks extra financiële middelen beschikbaar. Het regionale plan is in regionaal verband opgesteld en afgestemd en onlangs door de centrumgemeente Breda is vastgesteld.
Het regionale plan Dromen, Durven, Doen! geeft de hoofdlijnen aan van de aanpak Laaggeletterdheid in onze regio. Deze sluiten aan bij de doelstellingen van het landelijke beleid Tel mee met Taal zoals het bereiken van meer mensen en nieuwe doelgroepen.
Door toevoeging van lokale werkplannen voor elke gemeente zorgen we ervoor dat de lokale vertaalslag gemaakt wordt en dat lokale partners betrokken zijn en blijven.
In het lokaal werkplan aanpak laaggeletterdheid 2020-2021 zijn de ambities en inzet voor de gemeente Moerdijk – samen met lokale en regionale partners - opgenomen.