Bezwaarschrift VPTZ West-Brabant en Tholen inzake het besluit om geen subsidie te verlenen.

Het college besluit:

  1. Het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk te volgen en het bezwaar als ongegrond verklaren. Dit impliceert dat het collegebesluit van 16 december 2019 om geen subsidie te verlenen aan VPTZ West-Brabant en Tholen wordt gehandhaafd.
  2. VPTZ West-Brabant en Tholen met bijgaande brief te informeren over het advies van de commissie en uw besluit.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college om geen subsidie aan hen te verstrekken. De vaste commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk heeft het college op 27 juli jl. geadviseerd om dit bezwaar ongegrond te verklaren. Besloten is om dit advies over te nemen. Dit betekent dat het oorspronkelijke besluit om geen subsidie te verlenen blijft gehandhaafd.