Convenant Gegevensuitwisseling KCV

Het college besluit:

  1. Het convenant Gegevensuitwisseling KCV binnen de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) vast te stellen en te ondertekenen;
  2. RWB te laten weten dat er voor de implementatie van het convenant een DPIA (data protection impact assesment) moet worden uitgevoerd met de partijen die betrokken zijn bij de gegevensdeling.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat partijen duidelijke afspraken vastleggen over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de bewerking van persoons-gegevens. Als het om de persoonsgegevens van Wmo-gerechtigde deeltaxireizigers gaat is dat geen eenvoudige materie: gemeenten brengen persoonsgegevens in in een registratiesysteem dat van een derde partij is aangekocht door KCV. Bureau KCV bewerkt op haar beurt weer gegevens, die aan derden verstrekt worden t.b.v. berichtgeving. Na een zoektocht en op basis van jurisprudentie zijn gemeenten en regio overeengekomen dat hierbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent onder andere dat iedere partij verantwoordelijk is voor (de inbreng van) zijn eigen persoonsgegevens. De afspraken over de verhoudingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een convenant.