SOK Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 2020-2023;
  2. In te stemmen om hiervoor de resterende middelen uit de contractperiode STIKA 2016-2021 van € 75.000 in te zetten en voor deze periode geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen;
  3. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening de heer M.J.C. Braat, op grond van artikel 171 van de gemeentewet de volmacht te geven de samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 2020-2021 namens de gemeente Moerdijk digitaal aan te vragen en te ondertekenen.

Al ruim 10 jaar worden bewoners en gebruikers van het buitengebied de mogelijkheid geboden om met behulp van het stimuleringskader Groen Blauwe diensten (STIKA) het buitengebied landschappelijke te versterken. De subsidies werden aangeboden voor aanleg, beheer en onderhoud, waardedaling van gronden en inkomstendaling. De middelen die we als gemeente beschikbaar stelden werden verdubbeld door de provincie. Helaas was het sinds half 2018 niet mogelijk voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die namens de provincie de administratieve afhandeling van de regeling verzorgt, om voor deze regeling nieuwe beschikkingen aan aanvragers af te geven als gevolg van de subsidieregels van de Europese Commissie (EC).
Door de provincie is de subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA) vastgesteld die wel voldoet aan de subsidieregels van de Europese Commissie. We sluiten op basis van deze regeling een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord Brabant en Stichting het Noordbrabants Landschap voor de periode 2020-2023 waarmee opnieuw investeringen in het landschap gesubsidieerd kan worden. Daarbij benutten we voor deze periode de middelen die wel beschikbaar zijn gesteld in het STIKA, maar door de nieuwe Europese regels niet benut konden worden.