10 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 10 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 10 maart 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 03 maart 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 03 maart 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Spoedaanvraag bouwkundige aanpassing brandveiligheid plafond openbare basisschool De Springplank

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 13.013 voor de bouwkundige aanpassing brandveiligheid van het plafond van de openbare basisschool De Springplank;
  2. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal budget van € 279.000 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  3. De kosten definitief vast te stellen na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

  De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft op 31 januari 2020 een aanvraag ingediend voor de bouwkundige aanpassing voor de brandveiligheid van het plafond van de basisschool De Springplank in Fijnaart. Deze aanpassing is nodig om het schoolgebouw te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid.
  Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten voor de vervanging van het plafond zijn geraamd op het maximum van € 13.013. Het college stemt in met het vergoeden van deze kosten.