Interbestuurlijk toezicht (IBT): Toezichtoordeel omgevingsrecht 2020 VTH

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2020 door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Toezichtoordeel omgevingsrecht 2020 via een RIB ter kennisname aan de gemeenteraad voorleggen.

De provincie ziet met interbestuurlijk toezicht (IBT) erop toe dat lokale overheden hun maat-schappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2020-2023 staat dat gedeputeerde staten (GS) systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht. Bij brief van 7 juli 2020 informeren GS het college over de prestaties van de gemeente in 2020 op het gebied van:

  1. tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
  2. naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Het eindoordeel van GS luidt: Voldoet en met u zijn wij trots op dit eerste jaarverslag nieuwe stijl. Wij willen dit verslag graag gebruiken als goed voorbeeld voor alle Brabantse gemeente.