11 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 11 augustus 2020
Aanwezig:

J.P.M. Klijs

burgemeester

ir. J.C. Slagboom

gemeentesecretaris

D.J. Brummans

wethouder

C.J.A. van Dorst MBA

wethouder

A.M.J. Dingemans MEd

wethouder

E. Schoneveld

wethouder

C. Polak

strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 juli 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 juli 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanvullende Covid-19 beoordeling evenementen

  De burgemeester besluit:

  1. Evenementen op een verantwoorde manier mee mogelijk te maken
  2. Indieners van meldingplichtige evenementen via de bevestiging van de melding te wijzen op de algemene Covid-19 richtlijnen en de verantwoordelijkheid van de organisator
  3. Aanvragers van vergunningplichtige evenementen bij de aanvraag een plan van aanpak te laten indienen waarin de aandachtspunten voor het verantwoord Covid-19 proof organiseren van het evenement is aangetoond.

  Het college besluit:

  1. Aanvullende Covid-19 beoordeling evenementen voor kennisgeving aan te nemen.

  Per 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Naast de bestaande beoordelingskaders (APV en Evenementenbeleid Moerdijk) gelden er aanvullende voorwaarden in verband met Covid-19.
  Als er een evenement plaatsvindt, moet er sprake zijn van een verantwoorde situatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat voordat toestemming wordt verleend, door de organisatie inzichtelijk wordt gemaakt hoe het evenement op een verantwoorde wijze binnen de Covid-19 richtlijnen kan plaatsvinden. Hiervoor is een gemeentelijke aanpak ontwikkeld die door de burgemeester is vastgesteld. Uiteraard kunnen landelijke en regionale ontwikkelingen van invloed zijn op deze werkwijze en het uiteindelijk doorgaan van evenementen. Deze landelijke en regionale ontwikkelingen zijn leidend.

 4. Vaststelling concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 (OHP 2021) en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021;
  2. Het concept bekostigingsplafond voor 2021 vast te stellen op totaal € 1.768.900;
  3. In te stemmen met de verwerking van de lasten van het concept OHP 2021 – op basis van een door de gemeenteraad beschikbaar te stellen krediet van € 1.768.900HH voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen – in de conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024;
  4. De schoolbesturen uit te nodigen voor een overleg.

  Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen.
  Stichting De Waarden heeft twee aanvragen ingediend voor 2021:

  1. ‘vervangende nieuwbouw’ voor basisschool De Hoeksteen; en
  2. ‘bouwkundige aanpassing’ van het schoolgebouw van basisschool Het Kompas.

  De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige school-gebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
  Het college is voornemens hetHH krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 1.768.900 voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2021 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021. Het college is daarnaast voornemens de bouwkundige aanpassing van Het Kompas af te wijzen, omdat dit geen voorziening is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving. Deze af te wijzen aanvraag is derhalve geplaatst op het concept Overzicht 2021. Na besluitvorming door het college over het voorgenomen Onderwijs Huisvesting Programma 2021, en Overzicht 2021, dient hierover overleg plaats te vinden met alle schoolbesturen.
  Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling.

 5. Inrichtingsplan omgeving Stenen Poppen, Klundert

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen het inrichtingsplan voor de omgeving van de Stenen Poppen uit te voeren.
  2. De raad voor te stellen een krediet van €235.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan omgeving Stenen Poppen, op voorwaarde dat dit gedekt zal worden door een subsidie van de provincie Noord-Brabant van € 110.000 en het restant af te schrijven in 20 jaar. De kapitaallasten van € 8.125 per jaar te verwerken in de meerjaren-begroting 2021-2024 via de 1e begrotingswijziging 2021.

  In 2018 heeft de raad de visie op de verdedigingswerken van Willemstad en Klundert vastge-steld. Met deze visie kan de gemeente prioriteiten stellen aan onderhoud en restauratie van de verdedigingswerken en richting geven aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling ervan.
  Samen met de stadstafels, heemkundekringen, ondernemers en andere betrokken inwoners is de visie verder uitgewerkt in inrichtingsplannen voor Bastion Groningen, Willemstad, en de omgeving van de Stenen Poppen, Klundert. Ook is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een vaarrondje Klundert. Met name vanwege financiële redenen is besloten op dit moment alleen te starten met het inrichtingsplan voor de Stenen Poppen. De plannen voor Bastion Groningen en het vaarrondje Klundert zijn aangehouden.
  Het inrichtingsplan voor de omgeving van de Stenen Poppen bestaat uit het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de vestingwerken en de aanleg van een loopbrug langs de Stenen Poppen. Naar verwachting is het inrichtingsplan in de loop van 2022 gereed.

 6. Begrotingswijzing West-Brabants Archief 2020

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020 van het West-Brabants Archief (WBA)

  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeen-schappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de bestuursrapportage 2020 met daarin verwerkt een begrotingswijziging in zijn vergadering van 9 juli jl. vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat het financieel effect voor de gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2020 wordt met € 11.060 verlaagd tot € 241.442.

 7. Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om:

  1. De integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 vast te stellen
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 190.000,- om de beleidskeuzes zoals aangegeven in het “activiteitenoverzicht ontwikkelfase” uit te gaan werken en voor de coördinatie van de arbeidsmigratie gedurende deze fase.
   1. De in de kadernota gereserveerde middelen van €75.000,- in 2021 en €75.000,- in 2022, beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de beleidskeuzes ontwikkelfase en de coördinatie van de arbeidsmigratie en te dekken uit de algemene reserve,
   2. De in de kadernota gereserveerde middelen van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de beleidskeuzes ontwikkelfase en de coördinatie arbeidsmigratie en ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020.

  In de integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 wordt arbeidsmigratie beschreven vanuit economisch, volkshuisvestelijk en sociaal maatschappelijk perspectief. Waar mogelijk willen we gaan sturen op het aantrekken van de “goede” bedrijven. Er is een forse opgave voor de huis-vesting van arbeidsmigranten en hierbij is een goede registratie, integratie, participatie en educatie essentieel. In de integrale aanpak worden beleidskeuzes voorgesteld om dit op een goede wijze uit te gaan werken zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de integrale aanpak arbeidsmigratie.

 8. Herziene meerjarenbegroting 2020-2024, jaarstukken 2018 en 2019 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019;
  2. Deze stukken ter inzage te leggen voor de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019 overlegd, die goedgekeurd zijn door de raad van toezicht. De vermogenspositie van de stichting is voldoende groot om risico's op te vangen.
  De raad van toezicht bestaat uit de vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Portefeuillehouder onderwijs de heer E. Schoneveld, is door de raad aangewezen als lid van deze raad van toezicht. Hij dient de raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad van toezicht. De herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019, worden daarom ter inzage gelegd.

 9. Herziening regeling opfleuren kernen

  Het college besluit:

  1. In afwijking van uw besluit van vorig jaar de regeling voor “het opfleuren van de kernen” niet in 2020 maar pas in 2021 te gaan herzien
  2. Het jaar 2020 te gebruiken als overgangsjaar waarbij het begrotingsbudget ad € 11.000 in stand blijft en waarbij via de gebiedstafels nieuw beleid wordt voorbereid
  3. Deze voorgenomen herziening helder te communiceren met de gebiedstafels
  4. De nadere subsidieregel “opfleuren kernen” vaststellen als grondslag voor de (tijdelijke) subsidie.

  In 2009 is door het college besloten een budget in het leven te roepen voor “het opfleuren’ van de kernen”. Inzet van dit budget was in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaar-heid in de kernen en is in specifieke zin gebruikt voor het verfraaien van de kernen in de vorm van bloembakken, plantenvakken, hanging baskets, etc. Dit budget is steeds uitgekeerd aan de stad- en dorpsraden; die op basis van de eerder gesloten convenanten toentertijd de gespreks-partner voor de gemeente waren; zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Vorig jaar heeft het college besloten deze regeling te gaan herzien. Reden hiervoor vormde in de eerste plaats de gewijzigde positie van de stads- en dorpsraden als gevolg van de komst van de gebiedstafels.
  In de tweede plaats dateert de regeling uit 2009 en is deze door diverse tussentijdse aanpassingen en maatwerkoplossingen weinig transparant meer waardoor er van een heldere beleidslijn niet echt meer sprake is.
  Basis voor deze herziening vormt een evaluatie van de regeling via de gebiedstafels. Bedoeling was aanvankelijk om deze evaluatie begin 2020 af te ronden. Door onder andere corona kon de evaluatie nog niet worden afgerond en is hiervoor meer tijd nodig. Het is daarom wenselijk om de bestaande regeling voor het opfleuren van de kernen pas met ingang van 2021 te gaan wijzigen. Deze aanpassing zal in samenspraak met de gebiedstafels worden opgepakt. Het jaar 2020 vormt dus een overgangsjaar waarbij de oude regeling en het bestaande budget nog even in stand blijven. Omdat de bijdrage voor het opfleuren van de kernen aangemerkt moet worden als een subsidie, is op grond van artikel 4:23 Awb een wettelijke grondslag vereist. Hierin wordt voorzien door de vaststelling van de (tijdelijke) nadere subsidieregeling “opfleuren kernen” zoals bij dit voorstel is gevoegd.

 10. Vereenvoudigen van het huidige traject voor het aanvragen van vergunningen tot het plaatsen van laadpalen t.b.v. elektrische voertuigen.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het uitsluiten van de APV-vergunningplicht voor aanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft m.b.t. het plaatsen van laadpalen, zoals bevoegd in APV artikel 2:10 lid 3;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde hernieuwde “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk”;
  3. Kennis te nemen van het hernieuwde (standaard) overeenkomst Laadinfrastructuur.

  Voor het plaatsen van laadpalen is momenteel een APV ontheffing nodig conform artikel 2.10. Tegelijkertijd is ook een verkeersbesluit nodig voor het reserveren van een parkeerplaats t.b.v. het elektrisch laden.
  Zowel verkeersbesluiten als APV-ontheffingen dienen 6 weken ter inzage te liggen, waarbij de APV ontheffing op laadpalen pas wordt verstrekt na het nemen van het verkeersbesluit. De totale doorlooptijd is daarmee minimaal 12 weken. In de praktijk duurt dit langer, omdat er van diverse partijen advies dient te worden opgehaald ten behoeve van het verkeersbesluit. Daardoor kan het totale traject wel 15 weken of langer kan duren.Gezien enerzijds onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze servicegerichte houding ander-zijds, is een dergelijke lange doorlooptijd voor laadpaalaanvragen in onze ogen ongewenst. Ook vraagt zo’n volgordelijk proces een onevenredig grote inzet van de ambtelijke capaciteit. Het risico bestaat bovendien dat de lange doorlooptijd een drempel opwerpt voor inwoners om een duurzame mobiliteitsvorm te kiezen. Daarom wordt voorgesteld om APV-vergunningsplicht ten behoeve van het plaatsen van laadpalen te laten vervallen.

 11. Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2021-2024

  Het college besluit:

  Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan ‘vGRP Moerdijk 2021-2024 Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’ vast te stellen.
  2. In te stemmen met de klimaatvariant binnen scenario 2b: Duurzame financieringsmetho-diek ‘Sparen’, waarbij met ingang van 2021 voor het kostendekkingsplan wordt uitgegaan van:
   1. Een duurzame financiering voor de bekostiging van de rioleringszorg;
   2. Een klimaatscenario waarin de investeringsbudgetten voor verbetermaatregelen uit de basisvariant met 40% worden opgehoogd.
   3. Een gelijkblijvend tarief (m.u.v. indexatie) voor de rioolheffing van € 260,27 voor de planperiode 2021-2024.
  3. De heffingssystematiek en de nieuwe tariefstructuur met ingang van 2021 te baseren op waterverbruik, variant 3.

  Het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. In dit plan leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van de zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater.
  Om de leefbaarheid in onze gemeente te blijven behouden, moeten we ons ook gaan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met het nieuwe vGRP Moerdijk 2021-2024 geven we een eerste invulling aan deze opgave, waarbij we streven naar klimaatbestendige en water robuuste kernen, zodat water niet tot problemen leidt of gaat leiden in de toekomst. Met betrekking tot de aanpak van wateroverlast zien we mogelijkheden om extra te investeren in klimaatbestendige maatregelen bij de (her) inrichting van de openbare ruimte. Door deze slim te combineren met reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte, hoeft ook de rioolheffing niet rigoureus te stijgen. Om de lasten nu, maar ook voor de lange termijn beheersbaar te houden, hebben we nu mogelijkheid om de rioleringszorg op een duurzamere wijze te financieren. Ook aan de inkomstenkant kan de heffingssystematiek en -grondslag van de gemeentelijke rioolheffing aangepast worden, zodat er een meer evenredige en eerlijke lastenverdeling tussen inwoners en bedrijven ontstaat. Nieuw binnen het vGRP is de riolering van het beheergebied haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze maakte sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf in 2017 al onderdeel uit van de gemeentelijke rioleringszorg. Maar nu is ook het Assetmanagementplan Riolering en Water van het Havenbedrijf als onderlegger in de bijlage van het vGRP Moerdijk 2021-2024 opgenomen.

 12. Vrijgeven middelen stelpost nieuw beleid ten behoeve van fietsveiligheid

  Het college besluit:

  In te stemmen met het raadsvoorstel tot het vrijmaken van budget voor 2020 uit de stelpost nieuw beleid, ten behoeve van het aanbrengen van oranje coating van fietssuggestiestroken in het buitengebied.

  Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel, waarin de raad wordt gevraagd om budget vrij te maken vanuit de stelpost nieuw beleid ‘beheer en onderhoud extra fietsroutes’ voor 2020. Vanuit dit budget worden oranje fietssuggestiestroken aangebracht, onder andere op de Maltaweg en het Sluispad-Noord.

 13. P196. Brandweerkazerne Willemstad, vaststelling startdocument

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project P196. Brandweerkazerne Willemstad vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe brandweerkazerne voor Willemstad en omgeving.

  De brandweerkazerne (stallingsgarage) aan de Landpoortstraat in Willemstad uit 1953 valt niet meer onder de noemer goede huisvesting. Deze voldoet namelijk niet meer aan de minimale eisen van arbowetgeving en is daarnaast technisch en functioneel verouderd. De ruimten zijn te klein en niet toereikend, onlogisch gesitueerd en niet conform Bouwbesluit 2012. Dit resulteert in het ervaren van overlast en gevaarlijke situaties. Ook de locatie heeft beperkingen. Dit zorgt voor gevaarlijke en onhandige situaties in en rondom de brandweerkazerne. Zo zorgt de ongewilde functiemenging voor onoverzichtelijkheid. Kunnen de weinig tot geen parkeerplekken en het ontbreken van een fietsenstalling, zowel op het gebied van ruimtegebrek als door eventueel verloren tijd, zorgen voor belemmering bij het uitrukken. En kan tenslotte het niet hebben van een oefenplaats van invloed zijn op de prestaties van de brandweerlieden. Kortom, de technische en functionele veroudering van de huidige brandweerkazerne alsmede de beperkingen die de locatie heeft, kan direct of indirect problemen opleveren bij noodgevallen.
  De gemeente heeft als taak te moeten voorzien in goede huisvesting voor de brandweer. Op de huidige locatie zijn geen mogelijkheden om de kazerne te verbouwen en uit te breiden. Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe locatie voor huisvesting. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onderzocht. De vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad betekent de formele start van het project.

 14. Het wijzigen van de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Moerdijk als bedoeld in artikel 3 van de Verordening bezwaarschrift

  Het college besluit:

  1. De heer mr. W.J.H. Struijlaart te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2020 – 1 september 2024.
  2. De heer mr. J.S.F.M. Bartels te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2020 – 1 september 2024.
  3. Mevrouw mr. M.M. Mutsaers te ontheffen uit haar functie als lid van de bezwaarschriften- commissie per 1 september 2020 in verband met het bereiken van de maximale zittings-duur van twaalf jaar.
  4. Mevrouw mr. A. Slagmolen op eigen verzoek te ontheffen uit haar functie als lid van de bezwaarschriftencommissie per 1 oktober 2020.

  In de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk is geregeld dat het college alvorens te beslissen op een bezwaarschrift wordt geadviseerd door een adviescommissie, de bezwaarschriftencommissie. Conform artikel 2 lid 2 van de Klachtenverordening gemeente Moerdijk fungeert de bezwaarschriftencommissie ook als klachtencommissie. De huidige bezwaarschriftencommissie kent vier leden. Wegens het vertrek van een tweetal leden dient een aantal nieuwe leden te worden benoemd. De vertrekkende leden worden ontheven uit hun functie.