Begrotingswijzing West-Brabants Archief 2020

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020 van het West-Brabants Archief (WBA)

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeen-schappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de bestuursrapportage 2020 met daarin verwerkt een begrotingswijziging in zijn vergadering van 9 juli jl. vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat het financieel effect voor de gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2020 wordt met € 11.060 verlaagd tot € 241.442.