Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2021-2024

Het college besluit:

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan ‘vGRP Moerdijk 2021-2024 Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’ vast te stellen.
  2. In te stemmen met de klimaatvariant binnen scenario 2b: Duurzame financieringsmetho-diek ‘Sparen’, waarbij met ingang van 2021 voor het kostendekkingsplan wordt uitgegaan van:
    1. Een duurzame financiering voor de bekostiging van de rioleringszorg;
    2. Een klimaatscenario waarin de investeringsbudgetten voor verbetermaatregelen uit de basisvariant met 40% worden opgehoogd.
    3. Een gelijkblijvend tarief (m.u.v. indexatie) voor de rioolheffing van € 260,27 voor de planperiode 2021-2024.
  3. De heffingssystematiek en de nieuwe tariefstructuur met ingang van 2021 te baseren op waterverbruik, variant 3.

Het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. In dit plan leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van de zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater.
Om de leefbaarheid in onze gemeente te blijven behouden, moeten we ons ook gaan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met het nieuwe vGRP Moerdijk 2021-2024 geven we een eerste invulling aan deze opgave, waarbij we streven naar klimaatbestendige en water robuuste kernen, zodat water niet tot problemen leidt of gaat leiden in de toekomst. Met betrekking tot de aanpak van wateroverlast zien we mogelijkheden om extra te investeren in klimaatbestendige maatregelen bij de (her) inrichting van de openbare ruimte. Door deze slim te combineren met reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte, hoeft ook de rioolheffing niet rigoureus te stijgen. Om de lasten nu, maar ook voor de lange termijn beheersbaar te houden, hebben we nu mogelijkheid om de rioleringszorg op een duurzamere wijze te financieren. Ook aan de inkomstenkant kan de heffingssystematiek en -grondslag van de gemeentelijke rioolheffing aangepast worden, zodat er een meer evenredige en eerlijke lastenverdeling tussen inwoners en bedrijven ontstaat. Nieuw binnen het vGRP is de riolering van het beheergebied haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze maakte sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf in 2017 al onderdeel uit van de gemeentelijke rioleringszorg. Maar nu is ook het Assetmanagementplan Riolering en Water van het Havenbedrijf als onderlegger in de bijlage van het vGRP Moerdijk 2021-2024 opgenomen.