Herziene meerjarenbegroting 2020-2024, jaarstukken 2018 en 2019 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019;
  2. Deze stukken ter inzage te leggen voor de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019 overlegd, die goedgekeurd zijn door de raad van toezicht. De vermogenspositie van de stichting is voldoende groot om risico's op te vangen.
De raad van toezicht bestaat uit de vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Portefeuillehouder onderwijs de heer E. Schoneveld, is door de raad aangewezen als lid van deze raad van toezicht. Hij dient de raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad van toezicht. De herziene meerjarenbegroting 2020-2024 en de jaarstukken 2018 en 2019, worden daarom ter inzage gelegd.