Herziening regeling opfleuren kernen

Het college besluit:

  1. In afwijking van uw besluit van vorig jaar de regeling voor “het opfleuren van de kernen” niet in 2020 maar pas in 2021 te gaan herzien
  2. Het jaar 2020 te gebruiken als overgangsjaar waarbij het begrotingsbudget ad € 11.000 in stand blijft en waarbij via de gebiedstafels nieuw beleid wordt voorbereid
  3. Deze voorgenomen herziening helder te communiceren met de gebiedstafels
  4. De nadere subsidieregel “opfleuren kernen” vaststellen als grondslag voor de (tijdelijke) subsidie.

In 2009 is door het college besloten een budget in het leven te roepen voor “het opfleuren’ van de kernen”. Inzet van dit budget was in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaar-heid in de kernen en is in specifieke zin gebruikt voor het verfraaien van de kernen in de vorm van bloembakken, plantenvakken, hanging baskets, etc. Dit budget is steeds uitgekeerd aan de stad- en dorpsraden; die op basis van de eerder gesloten convenanten toentertijd de gespreks-partner voor de gemeente waren; zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Vorig jaar heeft het college besloten deze regeling te gaan herzien. Reden hiervoor vormde in de eerste plaats de gewijzigde positie van de stads- en dorpsraden als gevolg van de komst van de gebiedstafels.
In de tweede plaats dateert de regeling uit 2009 en is deze door diverse tussentijdse aanpassingen en maatwerkoplossingen weinig transparant meer waardoor er van een heldere beleidslijn niet echt meer sprake is.
Basis voor deze herziening vormt een evaluatie van de regeling via de gebiedstafels. Bedoeling was aanvankelijk om deze evaluatie begin 2020 af te ronden. Door onder andere corona kon de evaluatie nog niet worden afgerond en is hiervoor meer tijd nodig. Het is daarom wenselijk om de bestaande regeling voor het opfleuren van de kernen pas met ingang van 2021 te gaan wijzigen. Deze aanpassing zal in samenspraak met de gebiedstafels worden opgepakt. Het jaar 2020 vormt dus een overgangsjaar waarbij de oude regeling en het bestaande budget nog even in stand blijven. Omdat de bijdrage voor het opfleuren van de kernen aangemerkt moet worden als een subsidie, is op grond van artikel 4:23 Awb een wettelijke grondslag vereist. Hierin wordt voorzien door de vaststelling van de (tijdelijke) nadere subsidieregeling “opfleuren kernen” zoals bij dit voorstel is gevoegd.