Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020

Het college besluit:

De raad voor te stellen om:

  1. De integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 vast te stellen
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 190.000,- om de beleidskeuzes zoals aangegeven in het “activiteitenoverzicht ontwikkelfase” uit te gaan werken en voor de coördinatie van de arbeidsmigratie gedurende deze fase.
    1. De in de kadernota gereserveerde middelen van €75.000,- in 2021 en €75.000,- in 2022, beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de beleidskeuzes ontwikkelfase en de coördinatie van de arbeidsmigratie en te dekken uit de algemene reserve,
    2. De in de kadernota gereserveerde middelen van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de beleidskeuzes ontwikkelfase en de coördinatie arbeidsmigratie en ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020.

In de integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 wordt arbeidsmigratie beschreven vanuit economisch, volkshuisvestelijk en sociaal maatschappelijk perspectief. Waar mogelijk willen we gaan sturen op het aantrekken van de “goede” bedrijven. Er is een forse opgave voor de huis-vesting van arbeidsmigranten en hierbij is een goede registratie, integratie, participatie en educatie essentieel. In de integrale aanpak worden beleidskeuzes voorgesteld om dit op een goede wijze uit te gaan werken zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de integrale aanpak arbeidsmigratie.