P196. Brandweerkazerne Willemstad, vaststelling startdocument

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project P196. Brandweerkazerne Willemstad vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe brandweerkazerne voor Willemstad en omgeving.

De brandweerkazerne (stallingsgarage) aan de Landpoortstraat in Willemstad uit 1953 valt niet meer onder de noemer goede huisvesting. Deze voldoet namelijk niet meer aan de minimale eisen van arbowetgeving en is daarnaast technisch en functioneel verouderd. De ruimten zijn te klein en niet toereikend, onlogisch gesitueerd en niet conform Bouwbesluit 2012. Dit resulteert in het ervaren van overlast en gevaarlijke situaties. Ook de locatie heeft beperkingen. Dit zorgt voor gevaarlijke en onhandige situaties in en rondom de brandweerkazerne. Zo zorgt de ongewilde functiemenging voor onoverzichtelijkheid. Kunnen de weinig tot geen parkeerplekken en het ontbreken van een fietsenstalling, zowel op het gebied van ruimtegebrek als door eventueel verloren tijd, zorgen voor belemmering bij het uitrukken. En kan tenslotte het niet hebben van een oefenplaats van invloed zijn op de prestaties van de brandweerlieden. Kortom, de technische en functionele veroudering van de huidige brandweerkazerne alsmede de beperkingen die de locatie heeft, kan direct of indirect problemen opleveren bij noodgevallen.
De gemeente heeft als taak te moeten voorzien in goede huisvesting voor de brandweer. Op de huidige locatie zijn geen mogelijkheden om de kazerne te verbouwen en uit te breiden. Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe locatie voor huisvesting. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onderzocht. De vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad betekent de formele start van het project.