Vaststelling concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 (OHP 2021) en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021;
  2. Het concept bekostigingsplafond voor 2021 vast te stellen op totaal € 1.768.900;
  3. In te stemmen met de verwerking van de lasten van het concept OHP 2021 – op basis van een door de gemeenteraad beschikbaar te stellen krediet van € 1.768.900HH voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen – in de conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024;
  4. De schoolbesturen uit te nodigen voor een overleg.

Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen.
Stichting De Waarden heeft twee aanvragen ingediend voor 2021:

  1. ‘vervangende nieuwbouw’ voor basisschool De Hoeksteen; en
  2. ‘bouwkundige aanpassing’ van het schoolgebouw van basisschool Het Kompas.

De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige school-gebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
Het college is voornemens hetHH krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 1.768.900 voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2021 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021. Het college is daarnaast voornemens de bouwkundige aanpassing van Het Kompas af te wijzen, omdat dit geen voorziening is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving. Deze af te wijzen aanvraag is derhalve geplaatst op het concept Overzicht 2021. Na besluitvorming door het college over het voorgenomen Onderwijs Huisvesting Programma 2021, en Overzicht 2021, dient hierover overleg plaats te vinden met alle schoolbesturen.
Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling.