Vereenvoudigen van het huidige traject voor het aanvragen van vergunningen tot het plaatsen van laadpalen t.b.v. elektrische voertuigen.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het uitsluiten van de APV-vergunningplicht voor aanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft m.b.t. het plaatsen van laadpalen, zoals bevoegd in APV artikel 2:10 lid 3;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde hernieuwde “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk”;
  3. Kennis te nemen van het hernieuwde (standaard) overeenkomst Laadinfrastructuur.

Voor het plaatsen van laadpalen is momenteel een APV ontheffing nodig conform artikel 2.10. Tegelijkertijd is ook een verkeersbesluit nodig voor het reserveren van een parkeerplaats t.b.v. het elektrisch laden.
Zowel verkeersbesluiten als APV-ontheffingen dienen 6 weken ter inzage te liggen, waarbij de APV ontheffing op laadpalen pas wordt verstrekt na het nemen van het verkeersbesluit. De totale doorlooptijd is daarmee minimaal 12 weken. In de praktijk duurt dit langer, omdat er van diverse partijen advies dient te worden opgehaald ten behoeve van het verkeersbesluit. Daardoor kan het totale traject wel 15 weken of langer kan duren.Gezien enerzijds onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze servicegerichte houding ander-zijds, is een dergelijke lange doorlooptijd voor laadpaalaanvragen in onze ogen ongewenst. Ook vraagt zo’n volgordelijk proces een onevenredig grote inzet van de ambtelijke capaciteit. Het risico bestaat bovendien dat de lange doorlooptijd een drempel opwerpt voor inwoners om een duurzame mobiliteitsvorm te kiezen. Daarom wordt voorgesteld om APV-vergunningsplicht ten behoeve van het plaatsen van laadpalen te laten vervallen.