12 mei 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 mei 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 12 mei 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 april 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 april 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beslissing op de bezwaren van Maltha Glasrecycling Nederland BV te Heijningen tegen een aan haar opgelegde dwangsombeschikking.

  Het college besluit:
  Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom van 23 augustus 2019 vanwege overschrijding van de maximaal toegestane hoeveelheid aan buitenopslag, gegrond verklaren en het primaire besluit herroepen door dit in te trekken.

  Maltha Glasrecycling Nederland BV bewerkt glasafval. Het bedrijf overtreedt regelmatig de op haar bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit maakte dat het college in 2019 meerdere handhavingstrajecten is gestart. Eén van deze trajecten heeft geleid tot het op 23 augustus 2019 opleggen van lasten onder dwangsom, onder andere vanwege het overschrijden van de maximaal toegestane opslaghoeveelheid op het buitenterrein. Tegen dit besluit maakte Maltha bezwaar. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften verklaart het college het bezwaarschrift gegrond en trekt zij het besluit in. Geconstateerd is dat opslaghoeveelheden voldoen.

 4. Zienswijze conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

  Het college besluit:
  Aan de raadsleden die zijn aangewezen als “bestuurlijk eigenaar” van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te adviseren:

  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
   1. In de begroting 2021 zijn niet de juiste indexeringen toegepast zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2019. De OMWB hanteert 2,9% en 1,8% voor respectievelijk lonen en prijzen. De juiste percentages in genoemde circulaire zijn resp. 2,6% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) en 1,7% (prijs bruto binnenlands product), deze waren in de financiële richtlijnen ook zo aangegeven.
   2. In de begroting 2021 is niet (goed) te herleiden welke nieuwe beleidsontwikkelingen op welke wijze financieel zijn vertaald in de ramingen in de begroting. Volgens de overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid.
    Als voorbeeld kan gewezen worden op de in de conceptbegroting 2021 extra opgenomen € 200.000 in verband met de aanbesteding van de ICT-architectuur. Daarna zal dit bedrag in 2022 en later verder ingezet worden op data-ontwikkeling voortvloeiend uit de Omgevingswet. Dit laatste merken wij aan als een vorm van nieuw beleid waarover het Algemeen Bestuur (nog) geen besluit heeft genomen.
   3. De risico-inventarisatie die is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is niet realistisch. De risico’s m.b.t. de inhuur van personeel en de invoering van de Omgevingswet zijn erg ruim ingeschat, terwijl risico’s verbonden aan de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten (beide met ingang van 2021) niet zijn meegenomen. De risico-inschatting die de OMWB voor de Omgevingswet heeft gemaakt wijkt bovendien behoorlijk af van de gemaakte inschatting door de 2 andere Brabantse omgevingsdiensten.
   4. In de begroting 2021 zijn wederom geen beleidsindicatoren opgenomen. In de zienswijze op de begroting 2020 was aan de OMWB verzocht om vanaf begrotingsjaar 2021 in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren op te nemen.
    Het uit te voeren beleid is inderdaad aan de raden om te bepalen maar is in grote lijnen gelijk voor de deelnemers. De omgevingsdienst beschikt als organisatie over de noodzakelijke kennis op het gebied van milieu. De begroting is daarom bij uitstek het instrument om hier beleids- en prestatie-indicatoren in op te nemen en deze via de jaarrekening te monitoren.
   5. Door een aantal deelnemers is in de richtlijnen aangedrongen op bezuinigingen in de begroting 2021 en verder. De OMWB heeft aangegeven deze via de werkprogramma’s te willen realiseren. De uitdrukkelijke wens is echter om daadwerkelijk tot kostenbesparingen te komen, zodat dezelfde dienstverlening kan worden geleverd tegen een lagere bijdrage, bijvoorbeeld via efficiencyverbeterende maatregelen.
   6. Geef in de begroting aan hoe de omgevingsdienst in de komende periode uitvoering wil geven aan de wens van de raad om het principe “nieuwe werkzaamheden voor oud” toe te passen. Dit omdat de OMWB in haar reactie van 8 april 2020 op ambtelijke vragen aangeeft dit principe te onderschrijven.
   7. De corona-crisis heeft invloed op nagenoeg alles en iedereen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is nog niet (volledig) te overzien wat de beleidsmatige en financiële consequenties voor de verbonden partij zijn. Indien, in de loop van 2020 of 2021, blijkt dat substantiële effecten zich voordoen, gaan wij ervan uit dat een begrotingswijziging aan de deelnemers wordt voorgelegd.
   8. Verzoek is om de hiervoor omschreven punten te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2021.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2021 in het algemeen bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken.
  3. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal € 1.705.000.

  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincie en 25 gemeenten deelnemen. De OMWB is een uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van wettelijke milieu- en andere omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De conceptbegroting 2021 OMWB is aan de gemeente voorgelegd met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. De conceptbegroting geeft aanleiding tot het indienen van zienswijzen, daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd te besluiten een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het op het toepassen van de juiste indexeringen, de toegepaste risico-inventarisatie en het op onderdelen aanpassen van de begroting. De totale gemeentelijke bijdrage aan de OMWB voor 2021 komt uit op € 1.705.000.

 5. Het wijzigen van de bebouwde komgrens Westkreekweg Fijnaart

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de bebouwde komgrens op de Westkreekweg (Fijnaart) ter hoogte van de nieuw te bouwen Waterwijk (Fijnaart-West) te wijzigen en vast te stellen conform de bij dit besluit behorende situatietekening van 24 mei 2019.  
  Aan de westkant van Fijnaart, tussen de Westkreekweg en Molenstraat, verrijst Waterwijk.
  De werkzaamheden omtrent de voorbereiding en realisatie hiervan zijn in volle gang. De Waterwijk zal via de Westkreekweg ontsloten worden. Op dit moment ligt dit deel van de Westkreekweg buiten de bebouwde kom, waardoor er een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt. Mede vanuit verkeersveiligheid bestaat de wens om hier de maximumsnelheid te verlagen.
  Door de bebouwde komgrens te verleggen komt dit deel van de Westkreekweg, binnen de bebouwde kom komt te liggen, en kan een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld worden.
  Het wegvak is al volgens de landelijke richtlijnen, met een tweetal snelheidsremmende maatregelen, als 30 km zone ingericht:

  • De fietsoversteek, bij de huidige bebouwde komgrens, is verhoogd aangelegd (12 cm.);
  • De aansluiting met Waterwijk – Westkreekweg is een kruispuntplateau (12 cm.).

  Het wordt een gelijkwaardig kruispunt, waarbij verkeer dat van rechts komt voorrang heeft.
  Hierdoor moet het verkeer dat vanaf de Parallelweg komt en 60 km/uur mag rijden, afremmen naar 30 km/uur.

 6. Wijziging bestuursmodel Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de raad voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de bijgaande statuten;
   2. De voorgestelde eerste leden raad van toezicht te benoemen conform de voordrachten en vernoemd in de statuten;
   3. De huidige gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant van 7 februari 2013 op te heffen;
   4. In te stemmen met de overeenkomst tussen gemeenten en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.
  2. De overeenkomst tussen de gemeenten en de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aan te gaan na instemming van de raad.

  Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant voert sinds 2004 het bevoegd gezag over de openbare scholen in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk en sinds 2010 ook in Drimmelen. In Moerdijk betreft het de openbare basisscholen De Boemerang in Zevenbergen, De Cocon in Klundert, De Springplank in Fijnaart en Willem de Zwijger in Willemstad.
  Het bevoegd gezag kent op dit moment een bestuur dat bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het zogenaamde one-tiermodel. Het bestuur kent één bezoldigd directeur-bestuurder. Daarnaast is nu sprake van een externe Raad van Toezicht met daarin de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten. 
  Het bestuur van de stichting wil het huidige bestuursmodel omvormen naar het raad van toezichtmodel met een college van bestuur en een interne raad van toezicht. Hiermee wil de stichting slagvaardiger kunnen opereren en het toezicht op het handelen van de bestuurder/het college van bestuur zuiverder beleggen. Deze stap betekent een verdere professionalisering van bestuur en toezicht binnen de stichting. Hiervoor is een statutenwijziging nodig met instemming van de betreffende gemeenteraden. Binnen het raad van toezichtmodel krijgen de gemeenteraden een andere rol.  De huidige gemeenschappelijke regeling met de externe Raad van Toezicht dient daarom opgeheven te worden. De stichting en de gemeenten willen met elkaar in contact blijven op grond van een te sluiten overeenkomst om belangrijke zaken aangaande het openbaar onderwijs met elkaar te bespreken.
  De gemeenteraad (extern toezicht) houdt binnen het gewenste raad van toezichtmodel de volgende bevoegdheden: goedkeuring verlenen aan de opheffing van een school of deze anders zelf in stand houden, goedkeuren statutenwijzigingen, benoemen leden raad van toezicht, ingrijpen bij taakverwaarlozing, en het toezien op wezenskenmerken van openbaar onderwijs.

 7. Correctie Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisatie

   Het college besluit:

  1. De gewijzigde Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen;
  2. De Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties datum 27-12-2019 in te trekken;
  3. De nieuwe nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren.

  In december 2019 heeft het college nieuwe Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Per abuis is de Carnaval van de tarievenlijst gevallen. Op het aanvraagformulier stond de carnaval wel vermeld. Het gaat hier om een kennelijke verschrijving die verder geen gevolgen heeft maar wel formeel gecorrigeerd moet worden. Het college heeft daarom besloten om nieuwe nadere regels vast te stellen waarin de carnaval weer in de tarievenlijst is opgenomen.

 8. Het nemen van een beslissing op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a in K

  Het college besluit:
  De gevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a in Klundert te weigeren.

  Voor de Beatrijsweg 22a in Klundert is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een dansschool op te richten. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Schans” en heeft de bestemming “Bedrijven”, met een maximaal toegestane milieucategorie 2. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Volgens artikel 3.2.1 van het bestemmingsplan mag aan de Beatrijsweg 22a in Klundert uitsluitend bedrijvigheid voorkomen, zoals aangegeven op de Staat van Inrichtingen behorende bij het bestemmingsplan. Op de Staat van inrichtingen komt een dansschool echter niet voor. De aanvraag is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om met afwijking van het bestemmingsplan een vergunning te verlenen. De aanvraag is in strijd met het beleid planologisch strijdig gebruik. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

 9. Motie financiën sociaal domein voor Algemene Ledenvergadering van de VNG

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de motie gemeentefonds (sociaal domein) voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG, zoals deze is voorbereid door de samenwerkende gemeenten binnen De9 verband.
  2. Deze motie aan te bevelen bij de gemeenteraad via de bijgaande raadsinformatiebrief en tevens hierin benoemen dat de procedure rondom het inbrengen van een motie anders verloopt.

  Het gemeentebestuur van Moerdijk wil een motie indienen bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG over het gemeentefonds en de middelen bestemd voor het Sociaal Domein. Deze motie dient bekrachtigd te worden door de gemeenteraad

 10. Bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverlegreacties en de reactie daarop;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

  Aan de Schansdijk ligt een braakliggend kavel, naast de 7Bergse Hoeve. Voor dit perceel is een plan ingediend voor de bouw van een kantoor, inclusief laboratorium. Omdat het kantoor groter is dan de geldende beheersverordening toestaat voor deze locatie, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan is in het kader van het wettelijk vooroverleg toegestuurd aan de vooroverlegpartners. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreacties en over te gaan tot het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

 11. Zienswijze begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant;
  3. Kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2020 aan het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant en hierop de volgende zienswijze naar voren te brengen:
   1. In het najaar van 2020 verwachten we van het Werkplein opnieuw een financiële doorrekening van de gewijzigde begroting 2020 en meerjarenraming waarin de consequenties van de coronacrisis zijn verwerkt;
   2. Indien de gevolgen van de coronacrisis daar om vragen dienen de nu vastgestelde ambities te worden herzien en kan prioritering in de vastgelegde doelstellingen gewenst zijn. We verwachten dat het Werkplein hierover tijdig met de deelnemende gemeenten in gesprek gaat;
   3. In verband met de grote druk op de budgeten in het sociaal domein vragen we het Werkplein om kritisch te blijven op de kosten. We vragen het Werkplein om inzichtelijk te maken op welke (bedrijfsvoerings)onderdelen de geraamde lastentoename in het meerjarenperspectief kan worden beperkt. Daarbij vragen we om de consequenties van het doorvoeren van bezuinigingen inzichtelijk te maken;
   4. Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. Vanaf  2019 heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. Van het Werkplein wordt verwacht dat in de keten wordt samengewerkt met WVS en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming wordt gezocht bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen verwachten we dat het Werkplein samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de deelnemende gemeenten uiterlijk in september 2020 komt tot een gezamenlijke ketenopdracht;
   5. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  4. De financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2020 van het Werkplein door middel van de tweede bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk.

  Bij de tweede bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant in 2019 bleek er sprake van een tekort op de begroting. De ontwikkelingen die tot dit tekort leidden werken ook door in de begroting 2020 van het Werkplein. In de gewijzigde begroting voor 2020 geeft het Werkplein aan wat de effecten zijn van de doorwerking van de begrotingswijziging van 2019. Daarnaast zijn de kosten van een aantal investeringswensen opgenomen, die nodig zijn om het vastgestelde Jaarplan 2020 te kunnen uitvoeren. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2020 stijgt de bijdrage van de Werkplein-gemeenten gezamenlijk met € 1.644.355. Dit komt voornamelijk door een lichte stijging van het uitkeringsbestand in 2019 en de toename van loonkostensubsidies, doordat meer mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan hebben gevonden. De gemeente Moerdijk kende vorig jaar wel een daling van het uitkerings-bestand. Daarnaast stijgen de kosten van bedrijfsvoering door hogere loonkosten als gevolg van cao-afspraken. Voor de gemeente Moerdijk betekent de gewijzigde begroting 2020 een verlaging van de bijdrage aan het Werkplein met circa € 13.000. De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, gewijzigde begroting 2020 en de eerste begrotings-wijziging 2020 en een zienswijze naar voren te brengen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet verwerkt in deze eerste begrotingswijziging 2020.

 12. Bijdrage realisatie thematische uitbreiding Heemkundezolder Mauritshuis

   Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de realisatie thematische uitbreiding Heemkundezolder Mauritshuis.
  2. Een financiële bijdrage van € 2.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van deze uitbreiding.
  3. Dit te dekken uit het budget 6561300 / 43710 (recreatie en toerisme / overig).

  De Heemkundezolder in het Mauritshuis kent een uitgebreide verzameling voorwerpen. Deze zijn gegroepeerd in thematische clusters. Bijna alle voorwerpen hebben een Willemstadse herkomst en daarmee een lokaal verhaal. Dat lokale verhaal wil Heemkundekring De Willem-stad benadrukken en van een extra dimensie voorzien door op verschillende plaatsen kleine panelen en audiozuilen te plaatsen. Het thema daarbij is ‘Boeren, burgers en buitenlui in de vesting’. Met de realisatie van dit project zal de Heemkundezolder nog meer dan nu op moderne wijze een informatief karakter krijgen en een nog interessantere plek worden voor bezoekers, inwoners en scholen. Gemeente Moerdijk draagt hier financieel aan bij en verwacht dat de Heemkundezolder hierdoor nog meer aansluiting vindt bij het toekomstige bezoekers-centrum dat het Mauritshuis gaat worden.

 13. Integrale aanpak arbeidsmigratie

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met voorliggende integrale aanpak arbeidsmigratie.
  2. Een realistische verdiepingsslag voor de uitvoering van de integrale aanpak te maken nadat de prioritering in capaciteit (sporenverhaal) en budget  (kadernota) duidelijk is.

  In de integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 wordt arbeidsmigratie beschreven vanuit economisch, volkshuisvestelijk en sociaal maatschappelijk perspectief. Waar mogelijk willen we gaan sturen op het aantrekken van de “goede” bedrijven. Er is een forse opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten en hierbij is een goede registratie, integratie, participatie en educatie essentieel. In de integrale aanpak worden beleidskeuzes voorgesteld om dit op een goede wijze uit te gaan werken zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben.

 14. Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

  Het college besluit:
  Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

  Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn het sluitstuk van de budgetcyclus 2019. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2019 met als vertrekpunt de begroting 2019. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening komt uit op een batig saldo van € 1.265.000. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 door de gemeenteraad op 9 juli 2020.