Bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverlegreacties en de reactie daarop;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

Aan de Schansdijk ligt een braakliggend kavel, naast de 7Bergse Hoeve. Voor dit perceel is een plan ingediend voor de bouw van een kantoor, inclusief laboratorium. Omdat het kantoor groter is dan de geldende beheersverordening toestaat voor deze locatie, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan is in het kader van het wettelijk vooroverleg toegestuurd aan de vooroverlegpartners. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreacties en over te gaan tot het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan.