Het nemen van een beslissing op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a in K

Het college besluit:
De gevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a in Klundert te weigeren.

Voor de Beatrijsweg 22a in Klundert is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een dansschool op te richten. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Schans” en heeft de bestemming “Bedrijven”, met een maximaal toegestane milieucategorie 2. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Volgens artikel 3.2.1 van het bestemmingsplan mag aan de Beatrijsweg 22a in Klundert uitsluitend bedrijvigheid voorkomen, zoals aangegeven op de Staat van Inrichtingen behorende bij het bestemmingsplan. Op de Staat van inrichtingen komt een dansschool echter niet voor. De aanvraag is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om met afwijking van het bestemmingsplan een vergunning te verlenen. De aanvraag is in strijd met het beleid planologisch strijdig gebruik. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.