Integrale aanpak arbeidsmigratie

Het college besluit:

  1. In te stemmen met voorliggende integrale aanpak arbeidsmigratie.
  2. Een realistische verdiepingsslag voor de uitvoering van de integrale aanpak te maken nadat de prioritering in capaciteit (sporenverhaal) en budget  (kadernota) duidelijk is.

In de integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 wordt arbeidsmigratie beschreven vanuit economisch, volkshuisvestelijk en sociaal maatschappelijk perspectief. Waar mogelijk willen we gaan sturen op het aantrekken van de “goede” bedrijven. Er is een forse opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten en hierbij is een goede registratie, integratie, participatie en educatie essentieel. In de integrale aanpak worden beleidskeuzes voorgesteld om dit op een goede wijze uit te gaan werken zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben.