Motie financiën sociaal domein voor Algemene Ledenvergadering van de VNG

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de motie gemeentefonds (sociaal domein) voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG, zoals deze is voorbereid door de samenwerkende gemeenten binnen De9 verband.
  2. Deze motie aan te bevelen bij de gemeenteraad via de bijgaande raadsinformatiebrief en tevens hierin benoemen dat de procedure rondom het inbrengen van een motie anders verloopt.

Het gemeentebestuur van Moerdijk wil een motie indienen bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG over het gemeentefonds en de middelen bestemd voor het Sociaal Domein. Deze motie dient bekrachtigd te worden door de gemeenteraad