Wijziging bestuursmodel Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de raad voor te stellen om:
    1. In te stemmen met de bijgaande statuten;
    2. De voorgestelde eerste leden raad van toezicht te benoemen conform de voordrachten en vernoemd in de statuten;
    3. De huidige gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant van 7 februari 2013 op te heffen;
    4. In te stemmen met de overeenkomst tussen gemeenten en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.
  2. De overeenkomst tussen de gemeenten en de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aan te gaan na instemming van de raad.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant voert sinds 2004 het bevoegd gezag over de openbare scholen in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk en sinds 2010 ook in Drimmelen. In Moerdijk betreft het de openbare basisscholen De Boemerang in Zevenbergen, De Cocon in Klundert, De Springplank in Fijnaart en Willem de Zwijger in Willemstad.
Het bevoegd gezag kent op dit moment een bestuur dat bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het zogenaamde one-tiermodel. Het bestuur kent één bezoldigd directeur-bestuurder. Daarnaast is nu sprake van een externe Raad van Toezicht met daarin de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten. 
Het bestuur van de stichting wil het huidige bestuursmodel omvormen naar het raad van toezichtmodel met een college van bestuur en een interne raad van toezicht. Hiermee wil de stichting slagvaardiger kunnen opereren en het toezicht op het handelen van de bestuurder/het college van bestuur zuiverder beleggen. Deze stap betekent een verdere professionalisering van bestuur en toezicht binnen de stichting. Hiervoor is een statutenwijziging nodig met instemming van de betreffende gemeenteraden. Binnen het raad van toezichtmodel krijgen de gemeenteraden een andere rol.  De huidige gemeenschappelijke regeling met de externe Raad van Toezicht dient daarom opgeheven te worden. De stichting en de gemeenten willen met elkaar in contact blijven op grond van een te sluiten overeenkomst om belangrijke zaken aangaande het openbaar onderwijs met elkaar te bespreken.
De gemeenteraad (extern toezicht) houdt binnen het gewenste raad van toezichtmodel de volgende bevoegdheden: goedkeuring verlenen aan de opheffing van een school of deze anders zelf in stand houden, goedkeuren statutenwijzigingen, benoemen leden raad van toezicht, ingrijpen bij taakverwaarlozing, en het toezien op wezenskenmerken van openbaar onderwijs.