Zienswijze begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant.

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant;
 3. Kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2020 aan het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant en hierop de volgende zienswijze naar voren te brengen:
  1. In het najaar van 2020 verwachten we van het Werkplein opnieuw een financiële doorrekening van de gewijzigde begroting 2020 en meerjarenraming waarin de consequenties van de coronacrisis zijn verwerkt;
  2. Indien de gevolgen van de coronacrisis daar om vragen dienen de nu vastgestelde ambities te worden herzien en kan prioritering in de vastgelegde doelstellingen gewenst zijn. We verwachten dat het Werkplein hierover tijdig met de deelnemende gemeenten in gesprek gaat;
  3. In verband met de grote druk op de budgeten in het sociaal domein vragen we het Werkplein om kritisch te blijven op de kosten. We vragen het Werkplein om inzichtelijk te maken op welke (bedrijfsvoerings)onderdelen de geraamde lastentoename in het meerjarenperspectief kan worden beperkt. Daarbij vragen we om de consequenties van het doorvoeren van bezuinigingen inzichtelijk te maken;
  4. Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. Vanaf  2019 heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. Van het Werkplein wordt verwacht dat in de keten wordt samengewerkt met WVS en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming wordt gezocht bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen verwachten we dat het Werkplein samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de deelnemende gemeenten uiterlijk in september 2020 komt tot een gezamenlijke ketenopdracht;
  5. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
 4. De financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2020 van het Werkplein door middel van de tweede bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk.

Bij de tweede bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant in 2019 bleek er sprake van een tekort op de begroting. De ontwikkelingen die tot dit tekort leidden werken ook door in de begroting 2020 van het Werkplein. In de gewijzigde begroting voor 2020 geeft het Werkplein aan wat de effecten zijn van de doorwerking van de begrotingswijziging van 2019. Daarnaast zijn de kosten van een aantal investeringswensen opgenomen, die nodig zijn om het vastgestelde Jaarplan 2020 te kunnen uitvoeren. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2020 stijgt de bijdrage van de Werkplein-gemeenten gezamenlijk met € 1.644.355. Dit komt voornamelijk door een lichte stijging van het uitkeringsbestand in 2019 en de toename van loonkostensubsidies, doordat meer mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan hebben gevonden. De gemeente Moerdijk kende vorig jaar wel een daling van het uitkerings-bestand. Daarnaast stijgen de kosten van bedrijfsvoering door hogere loonkosten als gevolg van cao-afspraken. Voor de gemeente Moerdijk betekent de gewijzigde begroting 2020 een verlaging van de bijdrage aan het Werkplein met circa € 13.000. De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, gewijzigde begroting 2020 en de eerste begrotings-wijziging 2020 en een zienswijze naar voren te brengen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet verwerkt in deze eerste begrotingswijziging 2020.