Zienswijze conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Het college besluit:
Aan de raadsleden die zijn aangewezen als “bestuurlijk eigenaar” van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te adviseren:

 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
  1. In de begroting 2021 zijn niet de juiste indexeringen toegepast zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2019. De OMWB hanteert 2,9% en 1,8% voor respectievelijk lonen en prijzen. De juiste percentages in genoemde circulaire zijn resp. 2,6% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) en 1,7% (prijs bruto binnenlands product), deze waren in de financiële richtlijnen ook zo aangegeven.
  2. In de begroting 2021 is niet (goed) te herleiden welke nieuwe beleidsontwikkelingen op welke wijze financieel zijn vertaald in de ramingen in de begroting. Volgens de overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid.
   Als voorbeeld kan gewezen worden op de in de conceptbegroting 2021 extra opgenomen € 200.000 in verband met de aanbesteding van de ICT-architectuur. Daarna zal dit bedrag in 2022 en later verder ingezet worden op data-ontwikkeling voortvloeiend uit de Omgevingswet. Dit laatste merken wij aan als een vorm van nieuw beleid waarover het Algemeen Bestuur (nog) geen besluit heeft genomen.
  3. De risico-inventarisatie die is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is niet realistisch. De risico’s m.b.t. de inhuur van personeel en de invoering van de Omgevingswet zijn erg ruim ingeschat, terwijl risico’s verbonden aan de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten (beide met ingang van 2021) niet zijn meegenomen. De risico-inschatting die de OMWB voor de Omgevingswet heeft gemaakt wijkt bovendien behoorlijk af van de gemaakte inschatting door de 2 andere Brabantse omgevingsdiensten.
  4. In de begroting 2021 zijn wederom geen beleidsindicatoren opgenomen. In de zienswijze op de begroting 2020 was aan de OMWB verzocht om vanaf begrotingsjaar 2021 in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren op te nemen.
   Het uit te voeren beleid is inderdaad aan de raden om te bepalen maar is in grote lijnen gelijk voor de deelnemers. De omgevingsdienst beschikt als organisatie over de noodzakelijke kennis op het gebied van milieu. De begroting is daarom bij uitstek het instrument om hier beleids- en prestatie-indicatoren in op te nemen en deze via de jaarrekening te monitoren.
  5. Door een aantal deelnemers is in de richtlijnen aangedrongen op bezuinigingen in de begroting 2021 en verder. De OMWB heeft aangegeven deze via de werkprogramma’s te willen realiseren. De uitdrukkelijke wens is echter om daadwerkelijk tot kostenbesparingen te komen, zodat dezelfde dienstverlening kan worden geleverd tegen een lagere bijdrage, bijvoorbeeld via efficiencyverbeterende maatregelen.
  6. Geef in de begroting aan hoe de omgevingsdienst in de komende periode uitvoering wil geven aan de wens van de raad om het principe “nieuwe werkzaamheden voor oud” toe te passen. Dit omdat de OMWB in haar reactie van 8 april 2020 op ambtelijke vragen aangeeft dit principe te onderschrijven.
  7. De corona-crisis heeft invloed op nagenoeg alles en iedereen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is nog niet (volledig) te overzien wat de beleidsmatige en financiële consequenties voor de verbonden partij zijn. Indien, in de loop van 2020 of 2021, blijkt dat substantiële effecten zich voordoen, gaan wij ervan uit dat een begrotingswijziging aan de deelnemers wordt voorgelegd.
  8. Verzoek is om de hiervoor omschreven punten te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2021.
 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2021 in het algemeen bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken.
 3. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal € 1.705.000.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincie en 25 gemeenten deelnemen. De OMWB is een uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van wettelijke milieu- en andere omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De conceptbegroting 2021 OMWB is aan de gemeente voorgelegd met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. De conceptbegroting geeft aanleiding tot het indienen van zienswijzen, daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd te besluiten een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het op het toepassen van de juiste indexeringen, de toegepaste risico-inventarisatie en het op onderdelen aanpassen van de begroting. De totale gemeentelijke bijdrage aan de OMWB voor 2021 komt uit op € 1.705.000.