13 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 13 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 13 oktober 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 06 oktober 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst vast te stellen met tekstuele wijzigingen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 06 oktober 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert” (NL.IMRO.1709.BPKL-Bolwerk-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  Eind februari 2020 is de sanering van de Bult van Pars afgerond. De Bult van Pars is inmiddels geen bult meer. De vervuiling is verwijderd en de archeologische waarden zijn goed gedocu-menteerd. De bodem is geschikt voor woningbouw. Om ook daadwerkelijk woningbouw op de locatie mogelijk te maken, is er echter een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het grootste deel van het plangebied valt onder het vigerend bestemmingsplan “Centrum 1974, 4e herziening” uit 1996 van de voormalige gemeente Klundert. In dit bestemmingsplan wordt hoofdzakelijk horeca mogelijk gemaakt. Aangezien de locatie al jaren in gemeentelijk bezit is, was een actualisatie van het vigerend bestemmingsplan niet noodzakelijk. Binnen dit bestemmingsplan is geen woningbouw mogelijk zoals dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt beoogd. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

  Een flexibel bestemmingsplan
  Om te komen tot een invulling zijn in samenspraak met omwonenden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van dit bestemmingsplan. Het streven is een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven evenals de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan probeert de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk ruimte te bieden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De uiteindelijke invulling zal worden gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag.

  De prijsvraag
  In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om, in het kader van een transparant proces waarbij kwaliteit een primair aspect is, de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te leggen in een bestemmingsplan alvorens het projectgebied in de verkoop te brengen. Met het bestemmingsplan als onderlegger wordt er de ontwerpprijsvraag opgestart. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.

 4. Vervolgtraject geluidproblematiek HSL-Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het kader voor de selectie van woningen in Zevenbergschen Hoek
  2. In te stemmen met het uitvoeren van onderzoek naar geluidisolerende maatregelen bij de 46 door de OMWB geselecteerde woningen in Zevenbergschen Hoek
  3. Starten van een proces voor het uitwerken van groenmaatregelen in de kern Zevenberg-schen Hoek
  4. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren

  Eind vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar geluidisolerende maatregelen bij 11 woningen in Zevenbergschen Hoek met een geluidbelasting van meer dan 57dB(A). Bij twee van deze woningen zijn inmiddels maatregelen voorgesteld. Afspraak was echter om ook onderzoek uit te voeren bij woningen in Zevenbergschen Hoek die net voldoen aan deze norm. Hiervoor heeft de OMWB een kader opgesteld en op basis daarvan 46 woningen geselecteerd (zie bijlage). Voorstel is om bij deze woningen een onderzoek uit te voeren naar geluidisolerende maat-regelen. Dit onderzoek moet duidelijk maken of bij deze woningen het wettelijk binnenniveau van 35 dB(A) wordt overschreden. Mocht dat het geval zijn dan worden hier maatregelen voorgesteld. De derde nog uit te voeren actie in het kader van de geluidproblematiek HSL-Zuid Zevenbergschen Hoek betreft het uitvoeren van maatregelen om het akoestische leefklimaat te verbeteren. Het gaat hier om groenmaatregelen waarbij wordt voorgesteld deze niet te beperken tot de spoorzone maar te verbreden naar andere locaties in Zevenbergschen Hoek. Daarbij speelt dat

  • er beperkte mogelijkheden zijn om de groenomgeving in de spoorzone te verbeteren;
  • hier naar verwachting voldoende budget voor beschikbaar is;
  • de geluidsbelasting zich niet beperkt tot de zone naast het spoor maar zich verder uitstrekt over Zevenbergschen Hoek en daarom er meer inwoners van kunnen profiteren;
  • er naar verwachting voldoende locaties in de kern Zevenbergschen Hoek geschikt zijn en op voldoende draagvlak kunnen rekenen.
 5. Basissubsidie vrijwilligersorganisaties 2021 Kindervreugd

  Het college besluit:

  1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2021 8 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 10.260,-;
  2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

  Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op. Zo is voor organisaties helder waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben. Voor elke regel bestaat een uitzondering. Om hierop te kunnen handelen heeft het college de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties gemotiveerd af te wijken van de regels. Zo ook voor de nadere regels Basissubsdies Vrij-willigersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed, behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een breed en divers aanbod dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 8 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2021 verleent het college de 8 basissubsidies met een totaal bedrag van € 10.260,-.

 6. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2019 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur).

  Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2019 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.
  2. De subsidie voor professionalisering van theatertechniek van €27.000 die is verleend in 2019 vast te stellen aan het eind van de looptijd van de subsidie in 2021.
  3. Het bestuur van Stichting Stoffer en Blik hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2019 vastge-steld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het orga-niseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Daarnaast ontvangt Stoffer en Blik €27.000 per jaar voor de periode 2019, 2020 en 2021 voor verdere professionalisering van de inzet voor theatertechniek. Deze subsidie wordt in zijn geheel aan het eind van de looptijd van de subsidie vastgesteld. Ondanks een tijdelijke sluiting vanwege vervanging van het dak, hebben ruim 15.000 mensen in 2019 het theatergebouw bezocht bij bijna 400 activiteiten. Deels waren dit activiteiten die door andere verenigingen zijn georganiseerd, deels betrof dit eigen programmering. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.

 7. Constatering burgerheid.nl over: Informatie over de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag.

  Het college besluit:

  Akkoord te gaan met de beantwoording aan de heer Heijder, adviseur Burgerheid.nl, inzake de constatering over Informatie over de mogelijkheid van ‘vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag’.

  Op 16 september 2020 ontving de raadsgriffie en fractievoorzitters een brief van de heer Heijder, brugerheid.nl. Als onderzoeker heeft de heer Heijder onder alle gemeenten een inventarisatie gedaan naar de online informatie over de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag. In deze brief meldt de heer Heijder dat er op de website van de gemeente Moerdijk de passage over ‘de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag’ onjuist is. Het betreft hier de volgende passage:

  ‘Dit extraatje is bedoeld voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld voor een nieuwe koelkast of wasmachine. Of om onverwachte rekeningen van te betalen.’

  Deze passage komt niet overeen met hetgeen in de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk staat. De constatering van de heer Heijder is juist. Deze passage zal worden aangepast in:

  ‘Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens (individuele inkomenstoeslag). Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft’.

  Ook is geconstateerd dat er op de website van de gemeente Moerdijk niet over de mogelijkheden van ‘de individuele inkomenstoeslag’ wordt geïnformeerd. Deze constatering is gedeeltelijk juist.
  Op de website van de gemeente Moerdijk staat onder de velden Inwoners/Werk,-inkomen-en-schulden/Inkomenstoeslag, het product ‘individuele inkomenstoeslag’. Gezien het gegeven dat de uitvoering van onze participatiewet is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling, Hart van West-Brabant, staat er een directe link die er voor zorgt dat onze inwoner op de juiste plek terecht komt, namelijk https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/jaarlijks-bedrag-voor-langdurig-lage-inkomens-individuele-inkomenstoeslag. Het aanpassen van deze informatievoorziening is hierom niet nodig.

 8. Invoering Wet inburgering 2021

  Het college besluit:

  1. Het principebesluit te nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant, overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein.
  2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.
  3. Ten behoeve van de voorbereiding van de Wet inburgering, uit de hiervoor ontvangen middelen van het ministerie, € 22.848 ter beschikking te stellen aan het Werkplein.
  4. Kennis te nemen van het plan van aanpak Invoering Wet inburgering.

  Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten worden hierbij weer verant-woordelijk voor de inburgering van statushouders. De6 hebben het voornemen om de uitvoering van deze wet gezamenlijk op te pakken. De colleges van De6 stellen hun raden middels dit voorstel voor om deze uitvoering te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.