Invoering Wet inburgering 2021

Het college besluit:

  1. Het principebesluit te nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant, overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein.
  2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.
  3. Ten behoeve van de voorbereiding van de Wet inburgering, uit de hiervoor ontvangen middelen van het ministerie, € 22.848 ter beschikking te stellen aan het Werkplein.
  4. Kennis te nemen van het plan van aanpak Invoering Wet inburgering.

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten worden hierbij weer verant-woordelijk voor de inburgering van statushouders. De6 hebben het voornemen om de uitvoering van deze wet gezamenlijk op te pakken. De colleges van De6 stellen hun raden middels dit voorstel voor om deze uitvoering te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.