Vaststelling jaarlijkse subsidie 2019 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur).

Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2019 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.
  2. De subsidie voor professionalisering van theatertechniek van €27.000 die is verleend in 2019 vast te stellen aan het eind van de looptijd van de subsidie in 2021.
  3. Het bestuur van Stichting Stoffer en Blik hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2019 vastge-steld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het orga-niseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Daarnaast ontvangt Stoffer en Blik €27.000 per jaar voor de periode 2019, 2020 en 2021 voor verdere professionalisering van de inzet voor theatertechniek. Deze subsidie wordt in zijn geheel aan het eind van de looptijd van de subsidie vastgesteld. Ondanks een tijdelijke sluiting vanwege vervanging van het dak, hebben ruim 15.000 mensen in 2019 het theatergebouw bezocht bij bijna 400 activiteiten. Deels waren dit activiteiten die door andere verenigingen zijn georganiseerd, deels betrof dit eigen programmering. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.