Voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert” (NL.IMRO.1709.BPKL-Bolwerk-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Eind februari 2020 is de sanering van de Bult van Pars afgerond. De Bult van Pars is inmiddels geen bult meer. De vervuiling is verwijderd en de archeologische waarden zijn goed gedocu-menteerd. De bodem is geschikt voor woningbouw. Om ook daadwerkelijk woningbouw op de locatie mogelijk te maken, is er echter een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het grootste deel van het plangebied valt onder het vigerend bestemmingsplan “Centrum 1974, 4e herziening” uit 1996 van de voormalige gemeente Klundert. In dit bestemmingsplan wordt hoofdzakelijk horeca mogelijk gemaakt. Aangezien de locatie al jaren in gemeentelijk bezit is, was een actualisatie van het vigerend bestemmingsplan niet noodzakelijk. Binnen dit bestemmingsplan is geen woningbouw mogelijk zoals dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt beoogd. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Een flexibel bestemmingsplan
Om te komen tot een invulling zijn in samenspraak met omwonenden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van dit bestemmingsplan. Het streven is een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven evenals de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan probeert de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk ruimte te bieden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De uiteindelijke invulling zal worden gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag.

De prijsvraag
In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om, in het kader van een transparant proces waarbij kwaliteit een primair aspect is, de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te leggen in een bestemmingsplan alvorens het projectgebied in de verkoop te brengen. Met het bestemmingsplan als onderlegger wordt er de ontwerpprijsvraag opgestart. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.