14 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 14 april 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 07 april 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 07 april 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

  Het college besluit:
  De veiligheidscontour, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, op grond van artikel 14 van het besluit externe veiligheid inrichtingen, ongewijzigd vast te stellen.

  In februari van dit jaar heeft het college besloten het ontwerp van de veiligheidscontour artikel 14 Bevi voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. Deze periode is inmiddels afgelopen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college besluit de veiligheidscontour vast te stellen. Een zelfde besluit wordt binnenkort ook voorgelegd aan het college van Gedeputeerde State van Noord-Brabant.
  Met de vaststelling van deze zone wordt de contour die eerder in het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Moerdijk is opgenomen, formeel vastgesteld.

 4. Aanvraag starterslening

  Het college besluit:
  Vooruitlopend op de aan te passen verordening starterslening Moerdijk een uitzondering te maken en aanvrager een starterslening te laten aanvragen.

  De verordening starterslening Moerdijk is vastgesteld op 13 oktober 2016. In deze verordening is vastgesteld dat de maximale kosten voor een nieuwe woning niet hoger mogen zijn dan € 225.000,-- (aankoopkosten en bijkomende kosten).
  Er wordt een starterslening aangevraagd voor een woning van €227.000 excl. bijkomende kosten. Omdat aanvrager eigen geld kan inleggen is de benodigde hypotheek (incl. starters-lening) €209.000. Gezien de toegenomen koopprijzen van woningen de afgelopen jaren wordt voorgesteld de verordening starterslening Moerdijk aan te gaan passen. Aangezien het aangevraagde hypotheekbedrag lager is dan de gestelde koopgrens, wordt vooruitlopend op de gewenste aanpassing van de verordening, voor aanvrager een uitzondering gemaakt zodat hij de starterslening kan aanvragen.

 5. Convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Wmo-raad Moerdijk

  Het college besluit:
  Tot het afsluiten van een convenant met de Stichting Wmo-raad Moerdijk voor een periode van 4 jaar, ingaande 1 juni 2020

  Met ingang van 1 juli 2017 is met de Stichting Wmo-raad Moerdijk een convenant afgesloten voor een periode van 4 jaar. In het convenant is vastgelegd hoe de Wmo-raad haar adviestaak uitvoert, welke procedure daarvoor geldt en hoe de Wmo-raad daarvoor door de gemeente wordt gefaciliteerd.
  De looptijd van het convenant is nog niet voorbij maar er zijn een aantal wijzingen waardoor gemeente en Wmo raad het convenant graag opnieuw willen afsluiten. Er is sinds dit jaar een nieuw bestuur aangetreden en er zijn o.a. door de regionale samenwerking van de gemeente op het terrein van de Wmo aanpassingen in de werkwijze. De veranderingen in werkwijze worden nu vastgelegd in het convenant, het huidige convenant is verder in de basis overeind gebleven.

 6. Verschuiven aanleverdata aanvraag vaststelling 2019 en aanvraag verlening 2021 budgetsubsidies

  Het college besluit:
  Op grond van artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening de aanleverdata voor de vaststelling 2019 en aanvraag verlening 2021 voor budgetsubsidies te verlengen naar 1 juli 2020.

  In de algemene subsidieverordening staat opgenomen dat de aanvraag tot vaststelling 2019 voor 1 mei moet worden ingediend en de aanvraag tot verlening 2021 voor 1 juni. Budget-subsidies worden verleend aan organisaties die gemeentelijk beleid uitvoeren.
  In de periode maart/april wordt gebruikelijk de laatste hand gelegd aan beide aanvragen. Met het Corona virus hebben de subsidie ontvangers er onvoorziene extra uitdagingen bij. Verschillende van aanvragers spelen een belangrijke rol voor ondersteuning van kwetsbare groepen in deze lastige situatie.
  Om zowel de aanvragers van budgetsubsidies als de ambtelijke organisatie te ontlasten heeft het college daarom besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule uit de Algemene Subsidie Verordening. Deze hardheidsclausule geeft het college de mogelijkheid om in hele bijzondere onvoorziene omstandigheden af te wijken van de bepalingen uit de Algemene Subsidie Verordening.
  Het college heeft besloten om zowel voor de aanvraag tot vaststelling als de aanvraag tot verlening voor alle budgetsubsidies de termijn te verlaten naar uiterlijk 1 juli 2020.
  Dit geeft zowel de uitvoeringsorganisaties als de ambtelijke organisatie de tijd en ruimte om aan te passen aan de nieuwe situatie.

 7. Proces kadernota en eerste bestuursrapportage.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt:

  1. In te stemmen met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage 2020
  2. In te stemmen met het procesvoorstel om de commissie B&M informerend en opiniërend te betrekken bij de voorbereidingen van de Kadernota.
  3. Gezien de financiële situatie af te zien van kostenverhogende kadervoorstellen.
  4. In te stemmen met het, in afwijking van de financiële verordening, ontvangen van de Kadernota op 11 juni 2020 in plaats van 1 juni 2020.

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in stemmen met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage. Dit in verband met het samenvallen van het proces van de jaarrekening, de 1e bestuursrapportage en de kadernota en de financiële opgaven bij de kadernota, de actuele druk op de organisatie en het effect van de Coronamaatregelen.
  Daarnaast is besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met een actief proces voor de kadernota. Gezien de financiële opgave willen college en raad hier graag gezamenlijk in optrekken tijdens twee commissievergaderingen B&M voorafgaand aan de behandeling in de raad op 9 juni 2020.

  Met hetzelfde besluit heeft het college de raad voorgesteld dit jaar af te zien van het indienen van kostenverhogende kadervoorstellen.
  Ten slotte heeft het college besloten de raad te verzoeken om, in afwijking van de financiële verordening, de kadernota op 11 juni 2020 te ontvangen in plaats van 1 juni 2020. Dit geeft het college iets meer tijd om de kadernota voor te bereiden.