Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

Het college besluit:
De veiligheidscontour, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, op grond van artikel 14 van het besluit externe veiligheid inrichtingen, ongewijzigd vast te stellen.

In februari van dit jaar heeft het college besloten het ontwerp van de veiligheidscontour artikel 14 Bevi voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. Deze periode is inmiddels afgelopen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college besluit de veiligheidscontour vast te stellen. Een zelfde besluit wordt binnenkort ook voorgelegd aan het college van Gedeputeerde State van Noord-Brabant.
Met de vaststelling van deze zone wordt de contour die eerder in het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Moerdijk is opgenomen, formeel vastgesteld.