14 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 14 januari 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 07 januari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 07 januari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2019

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. De uitgaven in 2019 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 846.467 exclusief btw;
  2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds  ter hoogte van 70% van € 846.467 = € 592.527.
  3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. LSNed en Shell Nederland beschikbaar te stellen.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2019 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (LSNed en Shell Nederland) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.
  Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 70% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2020 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 4. Project 153d Molenstraat – stand van zaken

  Het college besluit:
  De raad te informeren over de stand van zaken van het project Molenstraat via een Raadsinformatiebrief

  Vanwege recente ontwikkelingen bij het bouwrijp maken van de locatie Molenstraat – Markt- Doelstraat wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

   

 5. Zonnepanelenbeleid voor alle 155 monumenten en objecten in het beschermd stadsgezicht in de gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:

  1. Het zonnepanelenbeleid voor alle 155 monumenten in de gemeente Moerdijk en alle objecten in het beschermd stadsgezicht vast te stellen
  2. Geen vrijstellingsmogelijkheid van de legesverplichting voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op te nemen.
  3. De eigenaren van 55 objecten te informeren over het feit dat er op grond van het vastgestelde zonnepanelenbeleid in de toekomst geen toestemming gegeven kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen.
  4. Niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning plaatsen van zonnepanelen maar deze 5 eigenaren te informeren over de voorwaarden.
  5. Niet handhavend op te treden tegen 2 eigenaren van objecten in de vesting en deze tot 1 mei 2020 te tijd te gunnen om een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen.

  Bij een volgende actualisatie van het bestemmingsplan vesting Willemstad het zonnepanelenbeleid opnemen.

  Met het vraagstuk over duurzaamheid en energietransitie wordt er door inwoners steeds vaker gevraagd of er zonnepanelen geplaatst mogen worden. Bij de niet – monumentale woningen en objecten buiten het beschermde stadsgezicht, is dit vergunningsvrij. Bij objecten die liggen in het beschermde stadsgezicht van Willemstad en bij monumenten is dit niet vergunningsvrij.
  Om snel de vraag te kunnen beantwoorden op welk object of op welke locaties wel of niet, en zo ja onder welke voorwaarden zonnepanelen kunnen worden toegestaan is beleid opgesteld.
  Dit beleidsstuk is het resultaat van een afweging tussen duurzaamheidsbelangen, monumentale belangen en stedenbouwkundige belangen bij monumenten in de gemeente en alle objecten in het beschermd stadsgezicht van Willemstad.