14 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 14 juli 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Joosten communicatieadviseur (aanwezig tot en met agendapunt 2.3)
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
D.J. Brummans wethouder (niet aanwezig bij agendapunt 4.1.2)

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 juli 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 juli 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verzoek tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in de oogsttijd vanwege Corona

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van advies arbeidsmigratie;
  2. Kennis te nemen van adviezen GGD, brandweer, veiligheidsstaf en veiligheidsregio;
  3. Géén medewerking te verlenen aan optie 1 uit het verzoek voor tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders in agrarische bebouwing vanwege Corona;
  4. Bereid te zijn mee te denken over medewerking aan de opties 2 en 3 uit het verzoek;
  5. Besluitvorming te communiceren via een e-mailbericht na bestuurlijk contact met aanvrager.

  Er wordt vanwege de veiligheidsadviezen geen medewerking verleend aan het concrete ver-zoek om tijdelijke huisvesting van extra seizoensarbeiders in oogsttijd 2020 mogelijk te maken in agrarische bebouwing. Dit geldt tevens als richtlijn voor eventuele toekomstige verzoeken van andere agrarische ondernemers.

 4. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) regionale waspunt

  Het college besluit:

  Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het regionale waspunt aan te gaan met de gemeente Rucphen.

  Voor de uitvoering van het regionale waspunt is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin wordt geregeld dat alle deelnemende gemeenten (Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk Rucphen en Zundert) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het waspunt. In het regionaal waspunt vindt de wasverzorging plaats van Wmo cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning met was.

 5. Instelling Arbocommissie

  Het college besluit:

  1. Per 1 september 2020 een Arbocommissie in te stellen;
  2. Het reglement Arbocommissie vast te stellen en op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.

  De Arbowet stelt eisen aan veiligheid, gezondheid en welzijn in bedrijven en organisaties. De gemeente Moerdijk stelt een Arbocommissie in die Arbobeleid ontwikkelt, vormgeeft en uitvoert. Hierdoor rust het Arbobeleid niet alleen op de schouders van de preventiemedewerker maar is het ingebed in de structuur van de organisatie.

 6. Vaststelling subsidie inloop GGZ Moerdijk 2019 door GGZ WNB

  Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2018 door GGZ WNB vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 45.481,-;
  2. GGZ WNB met bijgaande vaststellingsbeschikking informeren over dit besluit.

  GZZ WNB houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.

  De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werkt GGZWNB proactief aan de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Het college wordt gevraagd de subsidie aan GGZ WNB over 2019 vast te stellen.