Vaststelling subsidie inloop GGZ Moerdijk 2019 door GGZ WNB

Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2018 door GGZ WNB vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 45.481,-;
  2. GGZ WNB met bijgaande vaststellingsbeschikking informeren over dit besluit.

GZZ WNB houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.

De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werkt GGZWNB proactief aan de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Het college wordt gevraagd de subsidie aan GGZ WNB over 2019 vast te stellen.