2e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2020

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 2e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2020,
  2. Bij de jaarrekening 2020 van Moerdijk de verklaring opnemen dat de bijdrage van Moerdijk aan de BWB met een bedrag van € 24.000 hoger uitvalt als gevolg van de Corona-pandemie. 


Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is het ontwerp van de 2e begrotingswijziging BWB 2020 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotings-wijziging vloeit voort uit de 2e bestuursrapportage 2020. In deze bestuurs-rapportage zijn de resultaten over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2020 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2020 inclusief wijzigingen. Bij deze resultaten over de eerste acht maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Ten opzichte van de primaire begroting 2020, inclusief wijzigingen vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 600.000. Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 24.000.