Afwijkingsbesluit inkoop maatschappelijke begeleiding statushouders

Het college besluit:

In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de maatschappelijke begeleiding van statushouders en huisvesting van statushouders enkelvoudig onderhands aan te besteden.

De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt sinds jaar en dag in Moerdijk ver-zorgd door Vluchtelingenwerk. Dat gebeurt naar tevredenheid. Tot op heden is dit vormgegeven door middel van subsidieverlening. Europa Decentraal heeft aangegeven dat maatschappelijke begeleiding van statushouders aanbesteed dient te worden, en niet gesubsidieerd. In de aan-loop naar de nieuwe wet Inburgering was het de bedoeling de maatschappelijke begeleiding van statushouders hierin mee te nemen. Vanwege het uitstel van de wet tot in elk geval 1 januari 2022 is het echter nodig om de maatschappelijke begeleiding van statushouders ook in (heel) 2021 apart te regelen.Vanwege het volume van de opdracht is een meervoudig onderhandse aanbesteding voorge-schreven. Omdat Vluchtelingenwerk Nederland echter de enige reële partij is die uitvoering kan geven aan de maatschappelijke begeleiding aan de huidige groep statushouders, wordt het college verzocht door middel van het nemen van een afwijkingsbesluit in te stemmen met enkelvoudig onderhands aanbesteden. 
De motivatie hiertoe is als volgt:

  • In de regio zijn er vrijwel geen andere aanbieders actief die maatschappelijke begeleiding aan statushouders verzorgen; in de De6 regio is alleen in Rucphen een lokale stichting actief; deze en richt zich echt enkel op Rucphen. In Zundert is een deel van de maatschappelijke begeleiding verzorgd door het lokaal maatschappelijk werk. In 2021 wordt dit volledig bij Vluchtelingenwerk neergelegd.
  • In den lande wordt maatschappelijke begeleiding van statushouders soms door maat-schappelijk werk gedaan; in Moerdijk beschikt Surplus niet over de relevante specifieke kennis over doelgroep en maatschappelijke en juridische context en juridische know-how.
  • Met het oog op de invoering van de nieuwe wet inburgering betreft het een kortlopende opdracht (1 jaar, met een optie voor 1 jaar verlenging indien de invoering van de wet verder wordt uitgesteld); het is niet redelijkerwijs te verwachten dat een andere aanbieder voor 1 jaar de investering in de benodigde specifieke kennis doet.
  • Het is voor de huidige groep statushouders (die nu maatschappelijke begeleiding ontvangt door Vluchtelingenwerk) niet wenselijk is om over te stappen naar een andere partner voor de maatschappelijke begeleiding. De tijd voor maatschappelijke begeleiding is te kort om opnieuw een vertrouwensband op te bouwen; dat geldt eens te meer in de corona-periode.