Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025

Het college besluit:
Het beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025 aan de Raad aan te bieden ter vaststelling.

Een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is beschermd wonen. Deze taak is vanuit onze gemeente gemandateerd aan centrumgemeente Breda. De gemeente Breda is sinds 2015 aangewezen als centrumgemeente voor deze taak. In de regio Breda werken 10 gemeenten samen voor beschermd wonen. Per 2021 wordt beschermd wonen door gedecentraliseerd. In 2021 wordt het budget voor beschermd wonen nog voor 100% aan Breda overgemaakt, vanaf 2022 krijgen alle gemeenten stapsgewijs met een ingroeipad van 10 jaar budget voor beschermd wonen. Ondanks dat Moerdijk als regiogemeente per 2021 nog geen budget voor beschermd wonen ontvangt, hebben alle gemeenten in 2021 al wel de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. De 10 gemeenten willen in ieder geval tot 2025 met elkaar samen blijven werken om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. De inhoudelijke basis voor deze samenwerking wordt geformuleerd in het beleidskader ‘regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025.