Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2021

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en plan 2021 van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte preventie uitgevoerd door de wijkzuster en wijkverpleegkundigen in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus
  2. Op basis van deze aanvraag aan Surplus en Thebe (via Surplus) voor 2021 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van € 82.400
  3. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 662000/44384:
  4.  Surplus en Thebe met de bijgaande brief informeren over dit besluit.

Op 26 juni 2020 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2021 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De gemeente Moerdijk subsidieert deze inzet van de wijkzusters van Surplus en wijkverpleegkundigen van Thebe vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. Met Surplus en Thebe deelt de gemeente Moerdijk het uitgangspunt dat gezondheidsproblemen en breder de problemen met de zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en dat de wijkzuster en wijkverpleegkundige door inzet van preventieve activiteiten inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg – en ondersteuningsbehoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Ingezet wordt op inwoners-contacten gericht op het ontvangen van vroegtijdig signalen . Voor deze contacten wordt ingezet op inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en deelname aan lokale netwerken. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten. De samenwerking tussen zorg en welzijn en met de inwoners en belangenorganisaties is van groot belang. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3 van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend voor hun inzet.