Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen, op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2020), met de eenmalige verhoging 2021 vanwege invoering van de nieuwe bouw-besluiteisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen per 1 januari 2021, en de indexering normbedragen onderwijs huisvesting 2021:
  • (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding:

        2021: 1,0960 eenmalige verhoging

        2021: 1,0638 index

  • eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen): 

        2021: 1,0000 eenmalige verhoging

        2021: 1,0157 index

  1. In te stemmen met het Onderwijs Huisvesting Programma 2021 (OHP 2021) en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021;
  2. Het bekostigingsplafond voor 2021 vast te stellen op totaal € 2.089.800;
  3. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het OHP 2021 van totaal € 2.089.800, waarbij de kapitaallasten van het krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen voor  € 1.768.900 reeds verwerkt zijn in de door de raad vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en de kapitaallasten van de aanvullende investering van € 320.900 als gevolg van de eenmalige verhoging 2021 en de indexering voor 2021 verwerkt worden in de begrotingswijziging behorend bij de 1e bestuursrapportage 2021. Ook de beschikbaarstelling van het aanvullende krediet van€ 320.900 zal in deze begrotingswijziging worden opgenomen;
  4. In te stemmen met het in kennis stellen van de schoolbesturen van het OHP 2021, het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021 en de eenmalige verhoging 2021 en de indexering normbedragen onderwijs huisvesting 2021;
  5. In te stemmen met het in kennis stellen van de raad met een raadsinformatiebrief van het OHP 2021 en het Huisvesting Overzicht 2021. 

Het college dient de normbedragen in de verordening jaarlijks te indexeren. De prijsbijstellingen 2021 zijn door de VNG bekend gemaakt op 3 november jl. Naast deze indexatie is een eenmalige ophoging van de normbedragen nodig in verband met de nieuwe bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden.

Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft twee aanvragen ingediend voor 2021:

  1. vervangende nieuwbouw’ voor basisschool De Hoeksteen;
  2. bouwkundige aanpassing’ van het schoolgebouw van basisschool Het Kompas.

De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige schoolgebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om ook in de multifunctionele accommodatie onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
Het college heeft besloten het krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 2.089.800 voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2021 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het Onderwijs Huisvesting Programma 2021.
Het college heeft daarnaast besloten de bouwkundige aanpassing van Het Kompas af te wijzen, omdat dit geen voorziening is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving. Deze afgewezen aanvraag is daarom geplaatst op het Overzicht 2021. Over het door het college op 11 augustus 2020 concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021, heeft op 3 september 2020 overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Alle schoolbesturen hebben ingestemd. Het college gaat daarom over tot definitieve vaststelling.