P080. LPM-middelen i.r.t. Waterfront Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de plannen rondom het Waterfront Moerdijk.
 2. De gemeenteraad te verzoeken om:
  2.1 Het gebiedsplan Moerdijk vast te stellen
  2.2 In te stemmen met de plannen rondom het Waterfront Moerdijk en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 7.340.000 en dit toe te voegen aan het bestaande krediet “Waterfront Moerdijk”;
  2.3 De reserve LPM-gelden aan te wenden voor:
  a. ‘terugbetaling’ van voorgeschoten bedragen inzake de verwerving van gronden ten behoeve van het project waterfront:
       i. € 1.300.000 aan de reserve strategische verwerving;
       ii. €    750.000 aan de reserve maatschappelijk nut, onderdeel “Waterfront Moerdijk”;
  b. de dekking van krediet Waterfront Moerdijk tot een bedrag van € 6.590.000 en dit toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut, onderdeel “Waterfront Moerdijk”;
  2.4 Bij een, na de uitvoering van het project Waterfront, resterend batig saldo, dit aan te wenden voor een (nader te bepalen) definitieve oplossing voor het sluipverkeer door het dorp.

Na een jarenlange juridische procedure is het inpassingsplan voor de komst van het Logistiek Park Moerdijk op 30 september 2020 onherroepelijk geworden, dit als gevolg van een defini-tieve uitspraak door de Raad van State.In het afsprakenkader Moerdijk MeerMogelijk uit 2009 dat de basis vormt van de plannen rondom het logistieke park, is opgenomen dat bij een onherroepelijke titel er een miljoenen-bedrag vrij komt voor het grondig opwaarderen van de dorpshaven en het naastgelegen havengebied in Moerdijk dorp. In de locatieontwikkelingsovereenkomst met provincie en havenbedrijf uit 2013 is dit uitgangspunt versoepeld in de zin van dat er een koppeling wordt gelegd met leefbaarheidsmaatregelen voortkomend uit het gebiedsplan Moerdijk.In het gebiedsplan van dorp Moerdijk zijn in samenspraak met de dorpsbewoners verscheidene leefbaarheidsopgaven bepaald, waarvan het waterfront Moerdijk en een permanente oplossing voor het sluipverkeer nog financieel ongedekt zijn. Omdat de oplossing voor het sluipverkeer nog niet is uitgekristalliseerd èn de realisatie van het project waterfront op basis van het huidige ontwerp het volledige middelenbeslag vereist, is het voorstel om de LPM-middelen á € 13,9 miljoen, aan te wenden om het project Waterfront te realiseren. Mocht de uitvoering van het project leiden tot een restant, dan is het voorstel om dat aan te wenden voor een definitieve oplossing voor het sluipverkeer.