Stand van zaken 5 jaar Moerdijkregeling

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken 5 jaar Moerdijkregeling;
  2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren;
  3. De Stuurgroep Havenstrategie op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Vanuit de gemeente is de behoefte ontstaan om op de hoogte gebracht te worden van de stand van zaken na 5 jaar Moerdijkregeling. Dit actiepunt is ook geschetst in het accountantsverslag 2018. Brink Management/Advies is hiervoor gevraagd als expert op dit gebied. Zij zijn bekend met de regeling en jaarlijkse verantwoording voor de prestaties in de afgelopen jaren alsook advies over de toekomst van de regeling. Daarbij hoort ook een advies over het mechanisme van de regeling (kaders), de werking van de regeling in de praktijk, als een visie over de (strategische) inzet van de regeling en eventuele aanpassingen van de regeling. Tevens is aandacht gevraagd voor het toenemende aantal bovengemiddeld dure woningen in de portefeuille.De stand van zaken is overwegend positief. De regeling voldoet aan alle gestelde doelen: 

  • Doel 1: Het bieden van financiële zekerheid door het creëren van een vangnet voor de verkoopbaarheid van de woning;
  • Doel 2: Het voorkomen / beperken van wegtrekken van inwoners en het aantrekken van nieuwe bewoners;
  • Doel 3: Het hebben van invloed op nieuwe inwoners en de sociale structuur.