Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2021 een subsidie te verlenen van € 20.000.
  3. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2021.
  4. De subsidie 2021 ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  5. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2019 een subsidie ontvangen van € 23.620. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2019 blijkt een overschot van € 9.800. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. Op basis hiervan heeft het college besloten om de subsidie over 2019 definitief vast te stellen op en bedrag van € 23.620. Gezien de hoogte van de voorziening onderhoud en het feit dat er jaarlijks minder onderhoud nodig is tot aan realisering van een nieuwe multifunctionele accommodatie, waar de functie van Gebouw Irene in wordt ondergebracht heeft het college besloten om het subsidiebedrag te verlagen en voor 2021 een subsidie te verlenen van € 20.000.