Verzelfstandiging bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen

Het college besluit:

  1. De raad kennis te laten nemen van de verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in de kern Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen per 1 april 2021.
  2. Een bruikleenovereenkomst te sluiten met de Stichting Weekmarkten Moerdijk met de burgemeester als rechtsgeldig vertegenwoordiger op grond van artikel 171 van de Gemeentewet.
  3. De raad kennis te laten nemen van de bruikleenovereenkomst die met de stichting Week-markten Moerdijk wordt gesloten.
  4. De raad voor te stellen de Marktverordening gemeente Moerdijk, vastgesteld op 1 maart 2018, in te trekken per 1 april 2021.
  5. De raad voor te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020, vastgesteld op 12 december 2019, in te trekken per 1 april 2021.
  6. Het Marktreglement gemeente Moerdijk, vastgesteld door het college op 1 juni 2015, in te trekken per 1 april 2021.
  7. Het Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk, vastgesteld door het college op 26 juni 2012, in te trekken per 1 april 2021.
  8. Kennis te nemen van de huurovereenkomst die de Stichting Weekmarkten Moerdijk sluit met de marktondernemer.

Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in de gemeente Moerdijk per 1 april 2021. Door de Marktcommissie Zevenbergen is in het najaar van 2018 aan de gemeente verzocht te onderzoeken of verzelfstandiging voor hen een optie is. Dit is door de gemeente gefaciliteerd. De stichting De Markt van Morgen heeft dit mee begeleid. Hierbij zijn ook de bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert en Willemstad betrokken. De marktondernemers hebben hun voorkeur uitgesproken. Er is draagvlak gecreëerd bij de marktondernemers. De marktondernemers richten de stichting Weekmarkten Moerdijk op. Er wordt een bruikleenoverkomst gesloten met deze stichting, waarin bepaald wordt dat geen vergoeding nodig is voor gebruik van de marktterreinen en de verdere gebruikelijke zaken zoals o.a. het gebruik en onderhoud van de markt, aansprakelijkheid en verzekeringen, looptijd en opzegging. De Stichting Weekmarkten Moerdijk sluit zelf huurovereenkomsten met de marktondernemer. Met verzelfstandiging van de weekmarkten ontstaan aantrekkelijke en vernieuwende weekmarkten, waarmee het algemeen belang is gediend. In verband hiermee moet de raad de Marktverordening gemeente Moerdijk intrekken en de Intrekking Verordening marktgeld Moerdijk 2021 vaststellen. Met als gevolg dat de hierop gebaseerde reglementen, die door het college zijn vastgesteld, formeel van rechtswege vervallen.