Voorlopige subsidieverlening 2021 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2021 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen, waarvan € 9.000 voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen en € 27.000 voor de inzet van een theatertechnicus.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor stichting Stoffer en Blik.
  3. De subsidie van € 36.000,- ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en –bevordering-, kostensoort 44259 Budgetsubsidies. 
  4. In te stemmen met het voorstel van Stoffer en Blik om het subsidiebedrag voor de inzet van theatertechnisch personeel te spreiden over vier jaar (2019 t/m 2022) in plaats van drie jaar (2019 t/m 2021).  
  5. De raad te informeren hierover met een raadsinformatiebrief.

Het college verleent voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateur-theatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 ontvangt de stichting een tijdelijke subsidie van € 27.000 per jaar voor de inzet van theatertechnisch personeel (verdere professionalisering van het personeel), aldus besloten door de raad op 27 september 2018. De stichting huurt een theatertechnicus (mbo 4 afgestudeerd) in voor het zelfstandig uitvoeren van technische taken en scholing van de vrijwilligers. Het college heeft op 23 september 2019 besloten de inzet van de theatertechnicus te mogen spreiden over de jaren 2019, 2020 en 2021, doordat niet alle middelen zijn ingezet door de verbouwing aan het dak. Inmiddels is duidelijk geworden dat door de Corona maatregelen niet het volledige bedrag over de periode 2019 t/m 2021 zal worden uitgegeven. Het college heeft daarom besloten dat dit bedrag ook in 2022 mag worden besteed zodat de beoogde professionaliseringsslag alsnog gemaakt kan worden. De evaluatie met Stoffer en Blik zal worden verplaatst van 2021 naar 2022. Ten slotte had de raad op 27 september 2018 ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 34.000 voor een eenmalige bijdrage aan de investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. Hierover worden naar verwachting in 2021 afspraken gemaakt. De totale eenmalige investering voor een nieuwe tribune en apparatuur bedraagt ca. € 85.000.