15 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 15 september 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 08 september 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 08 september 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Samenvoegen en verhogen budgetten stimuleringsregelingen

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om de budgetten voor de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk en de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk samen te voegen;
  2. De raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 ten behoeve van de storting op de “Gemeenterekening Stimuleringslening” en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
  3. De raad voor te stellen de jaarlijkse rentelasten van € 7.500 te verwerken in de (meerjaren)begroting 2021-2024 via de 1e begrotingswijziging 2021.

  Op 1 januari 2017 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze Stimuleringslening maakt het voor particuliere eigenaar-bewoners mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen in en aan de eigen woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en/of veiligheid. Het aantal verstrekte stimuleringsleningen neemt ieder jaar toe. Op momenten dat in- of extern een collectieve inkoopactie wordt georganiseerd, zien we een grote toename van het aantal verstrekte stimuleringsleningen. Bij de stimuleringsregeling is sprake van een zogenaamd revolverend fonds. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Gezien de populariteit van de stimuleringsregeling verwachten wij echter dat het beschikbare budget voor stimuleringsleningen voor het eind van 2020 is uitgeput en er vanaf dat moment vooralsnog geen nieuwe leningen verstrekt kunnen worden. Dit zou betekenen dat deelnemers aan de collectieve inkoopactie, die de gemeente in het najaar van 2020 organiseert, mogelijk geen aanspraak meer kunnen maken op een stimuleringslening.
  Op 1 maart 2018 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze stimuleringslening maakt het voor het besturen van sportverenigingen mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen aan hun sportaccommodatie op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. Wij zien dat op dit moment nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze stimuleringsregeling.
  Daarom adviseren wij om beide budgetten samen te voegen zodat leningen verstrekt kunnen worden waaraan op dat moment behoefte is.
  Tevens stellen wij voor om een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van toekomstige aanvragen.

 4. Verzoeken om de wegkapel aan de Moerdijkseweg in Zevenberschen Hoek en de woning Hazeldonk 1 in Langeweg als gemeentelijk monument aan te wijzen

  Het college besluit:

  De woning Hazeldonk 1 in Langeweg, die zichtbaar is vanaf het openbaar gebied, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  Het Cuijpersgenootschap, erfgoedvereniging Heemschut en stichting Jos. Bedaux architect hebben verzoeken ingediend om de wegkapel aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek en de woning Aarden, Hazeldonk 1 in Langeweg als gemeentelijk monument aan te wijzen. Er is contact opgenomen met de eigenaren en andere partijen die geen bezwaren hebben tegen de aanwijzingen.
  De monumentencommissie heeft geadviseerd om de objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook voldoen de objecten aan het minimale puntenaantal van de waarderingscriteriatabellen uit de Erfgoedverordening waardoor het past in het gemeentelijk aanwijzingsbeleid.
  Het college heeft afwijkend op dit advies van de monumentencommissie besloten om alleen de woning Aarden, Hazeldonk 1 in Langeweg, zichtbaar vanuit openbare ruimten, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 5. Herbestemming Botenloods bij fort Sabina

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen:
   1. In te stemmen met de herbestemming van de Botenloods nabij fort Sabina, als aanvulling op het ontwikkelplan fort Sabina, onderdeel van het raadsvoorstel Krediet ontwikkelplan Fort Sabina (Verseon 754982);
   2. Het oormerken van de activiteiten van de stichting Botenloods.nl als het dienen van de publieke taak;
   3. Voor de herbestemming van de Botenloods een bijdrage te verstrekken van € 350.000, met als dekking de, door de provincie Noord-Brabant verstrekte, subsidie van € 350.000 op basis van een investeringsbeslissing vanuit de reserve Historische Erfgoedcomplexen;
   4. Hier bovenop een annuïtaire lening beschikbaar te stellen van € 535.000 aan stichting Botenloods.nl met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 0,7%.

  De botenloods is een rijksmonument en (cultuur)historisch en bouwkundig een bijzonder waardevol element binnen het complex Fort Sabina, maar verkeert in een bouwkundig zeer slechte situatie. De botenloods met ondergrond is net als Fort Sabina eigendom van Staatsbosbeheer (SBB) en in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Moerdijk. Gruts, de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek heeft een herbestemmingsplan opgesteld voor de restauratie en ontwikkeling van de botenloods bij Fort Sabina. Met een lening aan stichting Botenloods Sabina (onderdeel van Stichting FortSabina.nl) ten gunste van de herbestemming kan de botenloods duurzaam hersteld en bedrijfsmatig gebruikt worden en kan ook bij de botenloods, als onderdeel van het totale complex Fort Sabina en de Stelling van Willemstad, het bijzondere verhaal van Bevochten Brabant en de Zuiderwaterlinie worden verteld en beleefd.

 6. Huur binnensportaccommodaties sluitingsperiode Corona

  Het college besluit:

  1. De huur voor gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties door vrijwilligersorganisaties in de periode van 16 maart t/m 30 juni niet in rekening te brengen.
  2. Deze gederfde inkomsten voor een totaalbedrag van € 11.000 ten laste te brengen van de exploitatie van betreffende accommodaties/productnummers in de begroting.
  3. De huur voor gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties door scholen in de periode van 16 maart t/m 30 juni alsnog in rekening te brengen voor een totaalbedrag van € 16.000.
  4. Aan exploitanten van binnensportaccommodaties op te dragen deze lijn te volgen.
  5. Deze lijn te hanteren als uitgangspunt voor uitwerking bij andere soorten accommodaties.

  Het college heeft besloten om voor de periode dat binnensportaccommodaties gesloten waren (16 maart t/m 30 juni) geen huur door te berekenen aan vrijwilligersorganisaties die normaal gesproken gebruikmaken van gemeentelijke binnensportaccommodaties. De gemeente mist hierdoor een bedrag van € 11.000 aan inkomsten. Aan scholen wordt voor deze periode wel huur in rekening gebracht, omdat zij voor gebruik van deze binnensportaccommodaties een gemeentelijke vergoeding krijgen. Dit betreft een totaalbedrag van € 16.000. Om één lijn te trekken voor gebruikers van zowel gemeentelijke binnensportaccommodaties als voor binnensportaccommodaties in beheer van derden wordt aan betreffende exploitanten gevraagd deze zelfde lijn te volgen. Zowel voor exploitanten als voor gemeenten bestaan er mogelijkheden om bij het Rijk een verzoek in te dienen voor compensatie van gederfde huurinkomsten.

 7. Indexcijfers Moerdijkregeling

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de nieuwe indexcijfers per juli 2020;
  2. De koopsommen die zijn berekend met de indexcijfers van juli 2019 en januari 2020 te rectificeren;
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  In het kader van een correcte uitvoering van de Moerdijkregeling worden ieder half jaar de nieuwe indexcijfers opgevraagd en berekend. Dit gebeurt door een gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau. Deze cijfers worden gebruikt voor de berekening van de koopsommen voor het aankopen van een woning voor de Moerdijkregeling.
  De nieuwe cijfers van juli 2020 zijn inmiddels bekend. Naar aanleiding van de stijging van de index is op verzoek van de gemeente onderzocht wat de stijging heeft veroorzaakt. Hieruit bleek dat de indexcijfers van juli 2019 en januari 2020 door een menselijke fout bij het externe bureau niet juist zijn berekend. Hierdoor heeft de gemeente vanaf juli 2019 gerekend met te lage indexcijfers. Het college besluit om de indexcijfers alsnog juist toe te passen en de koopsommen te rectificeren.

 8. Opnieuw 34 objecten in de gemeente Moerdijk aanwijzen als gemeentelijk monument zodat de aanwijzingsbesluiten voldoen aan de wettelijke vereisten uit

  Het college besluit:

  1. Besluiten van 4 december 2012, 29 januari 2013, 13 augustus 2013, 12 mei 2014, 8 juli 2014, 10 mei 2016 en 6 januari 2018 om 34 objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument in te trekken;
  2. Deze 34 objecten uit de gemeente Moerdijk opnieuw aan te wijzen als gemeentelijk monument door middel van de bijgevoegde aanwijzingsbesluiten.

  Bij aanwijzing van gemeentelijke monumenten werden deze altijd geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als voorbereiding op de Omgevingswet moeten deze kadastrale (publiekrechtelijke) beperkingen gaan voldoen aan de vereisten uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.
  De digitalisering via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) in het kader van de inwerkintreding van de Omgevingswet zorgt ervoor dat het beperkingenbesluit zo precies mogelijk begrensd moet en kan zijn, zodat het beperkingenbesluit niet nodeloos drukt op delen van gebieden waar dat niet relevant is. Gebleken is dat de aanwijzingsbesluiten van de 34 objecten die aangewezen zijn als gemeentelijk monument hier niet aan voldoen. Ze moeten opnieuw en gewijzigd vastgesteld worden. Feitelijk verandert er niets.

 9. Financiering ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta (ZWD) 2021 en 2022

  Het college besluit:

  1. Instemmen met de gevraagde financiële bijdrage aan de ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta (ZWD) voor 2021 en 2022;
  2. Instemmen met het dekken van de kosten € 3.334 per jaar uit product watertaken 6240000-43710;
  3. Vereniging van Zeeuwse Gemeenten hierover berichten met een brief.

  Als gemeente Moerdijk zijn we onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Daarbinnen wordt ingezet om de Deltawateren op een juiste wijze duurzaam te ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering en de effecten op verbetering van zoetwaterstructuur en de natuur. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de Zuidwestelijke Delta dat zij betrokken is bij verschillende landelijk kennisprogramma’s zoals: energietransitie en circulaire economie, systeemveranderingen en de relatie met overige watergebonden deltafuncties, de veranderende zoetwatersituatie en de betekenis hiervan voor de landbouw.

  Als gemeente spelen we een cruciale rol binnen de algehele zoetwatervoorziening van de Zuidwestelijke Delta; de Roode vaart is hierin een eerste schakel. In de komende jaren zal onderzocht worden hoe het extra zoetwater dat aangevoerd wordt door Zevenbergen ook veilig en doelmatig vervoert kan worden richting de rest van de Zuidwestelijke Delta mogelijk in combinatie met een zilt Volkerak-Zoommeer.
  Ten behoeve van de overal view op de toekomst van de Zuidwestelijke Delta is de Gebiedsagenda ZWD opgesteld. Deze richt zich onder andere op ontwikkelingen met een langere tijdshorizon en agendeert de implicaties die dat voor het bestaande beleid tot 2050 heeft. Op basis van de trends en ontwikkelingen zijn de doelen en opgaven voor de Zuidwestelijke Delta tot 2050 geformuleerd. De doelen geven de hoofdlijnen weer; de opgaven geven nadere invulling. Het gaat onder andere om stijging van de zeespiegel en (water)temperatuur. De opgaven die daaruit volgen kunnen het gebied in de kern raken. Daarom gaat het niet alleen om de wateropgave, maar ook om de verbinding met opgaven die voortvloeien uit actuele thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.
  De raad is over de Gebiedsagenda geïnformeerd met een RIB (zaak 76641). Na eerder uitstel van het participatieproces als gevolg van het coronavirus zijn de bijeenkomsten ten behoeve van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 nu gepland in augustus en september. Dit is via de griffie richting de raadsleden gecommuniceerd.