Financiering ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta (ZWD) 2021 en 2022

Het college besluit:

  1. Instemmen met de gevraagde financiële bijdrage aan de ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta (ZWD) voor 2021 en 2022;
  2. Instemmen met het dekken van de kosten € 3.334 per jaar uit product watertaken 6240000-43710;
  3. Vereniging van Zeeuwse Gemeenten hierover berichten met een brief.

Als gemeente Moerdijk zijn we onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Daarbinnen wordt ingezet om de Deltawateren op een juiste wijze duurzaam te ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering en de effecten op verbetering van zoetwaterstructuur en de natuur. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de Zuidwestelijke Delta dat zij betrokken is bij verschillende landelijk kennisprogramma’s zoals: energietransitie en circulaire economie, systeemveranderingen en de relatie met overige watergebonden deltafuncties, de veranderende zoetwatersituatie en de betekenis hiervan voor de landbouw.

Als gemeente spelen we een cruciale rol binnen de algehele zoetwatervoorziening van de Zuidwestelijke Delta; de Roode vaart is hierin een eerste schakel. In de komende jaren zal onderzocht worden hoe het extra zoetwater dat aangevoerd wordt door Zevenbergen ook veilig en doelmatig vervoert kan worden richting de rest van de Zuidwestelijke Delta mogelijk in combinatie met een zilt Volkerak-Zoommeer.
Ten behoeve van de overal view op de toekomst van de Zuidwestelijke Delta is de Gebiedsagenda ZWD opgesteld. Deze richt zich onder andere op ontwikkelingen met een langere tijdshorizon en agendeert de implicaties die dat voor het bestaande beleid tot 2050 heeft. Op basis van de trends en ontwikkelingen zijn de doelen en opgaven voor de Zuidwestelijke Delta tot 2050 geformuleerd. De doelen geven de hoofdlijnen weer; de opgaven geven nadere invulling. Het gaat onder andere om stijging van de zeespiegel en (water)temperatuur. De opgaven die daaruit volgen kunnen het gebied in de kern raken. Daarom gaat het niet alleen om de wateropgave, maar ook om de verbinding met opgaven die voortvloeien uit actuele thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.
De raad is over de Gebiedsagenda geïnformeerd met een RIB (zaak 76641). Na eerder uitstel van het participatieproces als gevolg van het coronavirus zijn de bijeenkomsten ten behoeve van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 nu gepland in augustus en september. Dit is via de griffie richting de raadsleden gecommuniceerd.