Samenvoegen en verhogen budgetten stimuleringsregelingen

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om de budgetten voor de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk en de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk samen te voegen;
  2. De raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 ten behoeve van de storting op de “Gemeenterekening Stimuleringslening” en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
  3. De raad voor te stellen de jaarlijkse rentelasten van € 7.500 te verwerken in de (meerjaren)begroting 2021-2024 via de 1e begrotingswijziging 2021.

Op 1 januari 2017 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze Stimuleringslening maakt het voor particuliere eigenaar-bewoners mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen in en aan de eigen woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en/of veiligheid. Het aantal verstrekte stimuleringsleningen neemt ieder jaar toe. Op momenten dat in- of extern een collectieve inkoopactie wordt georganiseerd, zien we een grote toename van het aantal verstrekte stimuleringsleningen. Bij de stimuleringsregeling is sprake van een zogenaamd revolverend fonds. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Gezien de populariteit van de stimuleringsregeling verwachten wij echter dat het beschikbare budget voor stimuleringsleningen voor het eind van 2020 is uitgeput en er vanaf dat moment vooralsnog geen nieuwe leningen verstrekt kunnen worden. Dit zou betekenen dat deelnemers aan de collectieve inkoopactie, die de gemeente in het najaar van 2020 organiseert, mogelijk geen aanspraak meer kunnen maken op een stimuleringslening.
Op 1 maart 2018 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze stimuleringslening maakt het voor het besturen van sportverenigingen mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen aan hun sportaccommodatie op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. Wij zien dat op dit moment nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze stimuleringsregeling.
Daarom adviseren wij om beide budgetten samen te voegen zodat leningen verstrekt kunnen worden waaraan op dat moment behoefte is.
Tevens stellen wij voor om een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van toekomstige aanvragen.