11 februari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 februari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 11 februari 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEed wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 04 februari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 04 februari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Voornemen tot vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

  Het college besluit:
  Het voornemen uit te spreken de veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, vast te stellen.

  Sinds de start van het actualisatietraject voor het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, die voornamelijk in het teken stond van implementatie van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het havenschap Moerdijk, de regionale brandweer en de milieudienst intensief samengewerkt. In 2015 is besloten naast de EV-zonering in het bestemmingsplan ook een veiligheidscontour artikel 14 Bevi toe te passen. Dit omdat het Bevi zich niet verzet tegen een combinatie van artikel 14 en de interne zoneringssystematiek die in het plan wordt gehanteerd. Met de toevoeging van de artikel 14 veiligheidszone is aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden. De veiligheidscontour dient nog door zowel het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, als door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant te worden vastgesteld.

 4. Aanpassing portefeuilleverdeling college 2018-2022

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het overnemen van de portefeuille van oud-wethouder drs. T.H.R. Zwiers door de nieuw benoemde wethouder A.M.J. Dingemans MEd.
  2. In te stemmen met de, als gevolg van het vertrek van wethouder Zwiers, hernieuwde verdeling van het loco-burgemeesterschap
  3. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een raadsinformatiebrief

  Met ingang van 1 februari 2020 is de heer A.M.J. Dingemans benoemd tot wethouder van de gemeente Moerdijk als opvolger van wethouder T.H.R. Zwiers. Met dit besluit bekrachtigt het college dat wethouder Dingemans ook de gehele portefeuille van de heer Zwiers overneemt.
  Tevens is het loco-burgemeesterschap opnieuw verdeeld en besloten.

 5. Aanwijzing wethouder Dingemans in besturen Verbonden Partijen tot het einde van de college-periode 2018-2022

  Het college besluit:
  Wethouder Dingemans aan te wijzen als lid en plaatsvervangend lid voor de onderstaande Verbonden Partijen volgens onderstaand overzicht.

  Naam regeling Orgaan  Lid of leden Plaatsvervangend lid
  Havenbedrijf Moerdijk NV AVA  A.M.J. Dingemans
  (wethouder) 
  Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk (BVO) Bestuur   A.M.J. Dingemans
  (wethouder)
  (Samen met C.J.A. Van Dorst MBA)
  Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
  (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
  (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
  (wethouder)
  Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  Raad van Toezicht A.M.J. Dingemans
  (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant  Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
  (wethouder)

  Wethouder Dingemans is door het college benoemd in de een 8-tal gemeenschappelijke regelingen in de rol van algemeen bestuurslid of plaatsvervangend lid.

   

 6. Gymvergoedingen primair onderwijs 2020.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2020 primair onderwijs aan:
   1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant:  € 15.818,--;
   2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 86.765,--;
   3. Borgesiusstichting:  €   8.764,--.
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 111.347,--, ten laste te brengen van de productnummers van deze 21 scholen (kostensoort 43612).
  3. In te stemmen met het concept ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ en deze bespreken met de schoolbesturen in een zogenaamd op overeenstemming gericht overleg (o.o.g.o.).

  De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2020 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 111.347,--.


   

 7. Beantwoording ingediende zienswijze tegen ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan

  Het college besluit:
  Met inachtneming van de ingediende zienswijze de omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert te verlenen.  

  Op 17 september 2019 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel aan de Schansweg 32 in Klundert. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend.
  Het ontwerpbesluit heeft van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert is door een omwonende een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft onder meer betrekking op aantasting van het woongenot en verlies van uitzicht. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om de omgevingsvergunning aan te passen.

 8. Rapportage nazorgonderzoek “Verbonden Partijen”

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Verbonden partijen".
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Verbonden partijen" uit 2014 als afgedaan te beschouwen.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Verbonden partijen” uit 2014.
  Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek in 2015 en volgende jaren zijn opgepakt. Een aantal verbeterpunten loopt nog. De opgepakte maatregelen ter vergroting van de grip en sturing op de verbonden partijen hebben in de praktijk nog niet helemaal geleid tot de gewenste effecten (of vertrouwen hierin). Dit punt wordt opgepakt bij de in de 2e helft van 2020 uit te voeren analyse “grip op verbonden partijen”, hetgeen in samenspraak met de raad zal worden uitgevoerd. Duidelijk is dat versterking van grip en sturing op verbonden partijen in ontwikkeling is en op de agenda staat, zowel bij organisatie als bestuur.
  Gelet hierop wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Verbonden partijen” uit 2014, als afgerond te beschouwen.

 9. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

  Op 12 december 2019 heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening moet een aantal zaken nader uitgewerkt worden. Dit gebeurt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Door indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding en de aangepaste ritbijdrage in het deeltaxisysteem per 1-1-2020  wijzigt het besluit maatschappelijke ondersteuning.  De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd.

 10. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk.

   Het college besluit:

  1. In te stemmen met de conceptverordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk (incl. Bijlagen I t/m V en toelichting) en het conceptraadsvoorstel.
  2. De schoolbesturen uit te nodigen voor een zogenaamd op overeenstemming gericht overleg (o.o.g.o.) over de conceptverordening.  
   Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk
   Bij bepaalde bepalingen van de verordening was er onduidelijkheid over de interpretatie. Gebleken is dat de in de verordening opgenomen door de VNG geadviseerde normbedragen sinds 2009 sterk zijn achtergebleven bij de prijsontwikkelingen in de bouw.
   De VNG heeft geadviseerd om deze bepalingen te verduidelijken en te wijzigen en de normbedragen eenmalig met 40% te verhogen, zodat extra kwaliteit geboden kan worden bij huisvesting, bijvoorbeeld op het gebied van multifunctionaliteit, duurzaamheid of klimaattechniek.
 11. Ondertekening Dienstverleningsovereenkomst ICT-WBW

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met ICT WBW, conform bijgevoegd concept
  2. Mandaat te verlenen aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening voor het besluit om toekomstige (wijzigingen van) DVO’s aan te gaan met ICT WBW.

  De burgemeester besluit:
  Volmacht te verlenen aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening voor het ondertekenen van DVO’s met ICT WBW.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) is gevestigd in Zevenbergen bij de gemeente Moerdijk. Om die reden wenst ICT WBW ondersteunende diensten af te nemen van de gemeente Moerdijk. De dienstverleningsovereenkomst legt de nadere voorwaarden en bedingen van deze dienstverlening vast.